Розвиток зрг в україні: Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Розвиток зрг в україні: Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Содержание

Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 338.46:641 Проф. Александер Прокопюк, д-р наук —

Вища школа економжи, м. Бялосток, Польща;

викл. Ю.Б. Феленчак, канд. екон. наук — Львiвський ДУ фгзичног культури

СУЧАСН1 ТЕНДЕНЦП РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

УКРАШИ ТА ПОЛЬЩ1

Дослщжено сучасний стан ресторанного господарства Украши та Республши Польща. Проаншпзовано особливост розвитку ресторанного господарства обох держав протягом 1990-2013 рр. з урахуванням регюнально! специфши його становлення та розвитку. Розглянуто структурнi змшн у функщонуванш закладш ресторанного господарства та визначено темпи 1х розвитку. Розроблено картосхему забезпеченост закладами ресторанного господарства Украши i Польщi. Окреслено основш тенденцп розвитку ресторанного господарства у найближчш перспективi.

Ключовi слова: ресторанне господарство, заклад ресторанного господарства, заклад харчування, ресторан, демократичний ресторан, кейтеринг.

Вступ. Розвинене ресторанне господарство е прибутковим сектором еко-номiки кра’ни, який, окрш обслуговування рiзних контингентiв споживачш та надання 1м послуг у сферi харчування, випдно позицiонуе кра1’ну на мiжнарод-ному ринку. Розвинена сфера послуг, складовою яко1′ е ресторанне господарство, е ознакою належного соцiально-економiчного рiвня кра’ни, прогресивно» струк-тури 11 господарства.

Трансформацií, якi вiдбулися у свгговгй економiцi протягом останнiх де-сятирiч, спричинили iстотнi змiни в ресторанному господарства У сучасних умовах ресторанний бiзнес е прибутковим видом економiчноí’ дiяльностi, якому притаманнi висою рiвнi лiквiдностi капiталу та конкурентности Окрiм цього, впродовж останнiх ротв спостерiгаеться зростання ролi закладав ресторанного господарства у туристичному секторi економжи. дження рiзноманiтних аспектш розвитку ресторанного господарства висвилено у працях вичизняних (О.1. Кочерги, Н.В. Смiрновоí’, НО. П’ятницько», М.1. Пересiчного, 1.В. Скавронсько», ОД. Тш-ченко, О.П. Ткаченко, Г.В. Черново» та ш.) та зарубiжних науковцiв (Е. ОЬепЫ, Е. Kwiatkowska, О. Levytska). Однак, незважаючи на значнi науковi напрацюван-ня з ще1′ проблематики, окремi 11 аспекти, зокрема сучасний стан та тенденцп розвитку ресторанного господарства Украши та Польшд, потребують подальшо-го наукового вивчення.

Формулювання цiлей роботи. Метою роботи е дослщження сучасного стану та порiвняння рiвнiв розвитку ресторанного господарства Украши та Польшд з урахуванням специфши його становлення та розвитку на територп обох держав, а також визначення основних тенденцп функцюнування мережi ресторанних закладш Украши та Польшi у найближчш перспектив!

Виклад матерiалу дослщження. Змши в суспiльно-полiтичному життi Украши та Республши Польша е одшею з найбшьш вагомих ознак сучасностi. Адже кторично склалося, шо Укра’на i Польша — двi сусiднi кра’ни, розвиток яких тiсно взаемопов’язаний iз самого початку »хто» появи на кторичнш аренi

бвропи. Це зумовлене не тальки багатовшовою традищею украшсько-польських взаемин, територ1альною близькктю, етнодемограф1чною спшьшстю та ткними зв’язками у bcíx сферах сусшльно1 д1яльноста, але й, насамперед, сшльнктю по-лиико-стратепчних штереав, активним сшвробггництвом у bcíx сферах сусшль-ного життя м1ж двома державами. Внаслщок цього, сшльш риси розвитку та функцюнування спостершаються у bcíx видах економ1чно1 д1яльноста, зокрема i в ресторанному господарства

В Украíнi сукупнiсть усiх закладав громадського харчування прийнято об’еднувати поняттям «ресторанне господарство». У загальному розумiннi ресто-ранне господарство — це галузь нацiонального господарства, основу яко1 станов-лять пiдприемства, що характеризуются еднiстю форм, органiзацií виробництва й обслуговування споживачiв, яш розрiзняються за типами та спецiалiзацiею [3].

Варто зазначити, що використання зазначеного вище поняття в нашiй державi офщшно почалося з 2004 р., коли ним було замшено термш «громадське харчування» й у сучаснш термiнологií пiд термiном «ресторанне господарство» розу-мдать вид економiчноí дiяльностi суб’ектiв господарсько!’ дiяльностi щодо на-дання послуг iз задоволення потреб споживач1в у харчуваннi з оргашзащею доз-вiлля або без нього [1].

Подiбний пiдхiд до визначення ресторанного господарства iснуе i у Поль-щi. Як вважають польськ дослiдники Е. Kwiatkowska та G. Levytska, найбiльш вдалим е визначення, яке сформулював J. Sala (2004): ресторанне господарство -це «вщособлена в сусшльному розподiлi працi, оргашзована господарська дiяль-нiсть, яка полягае у задоволенш потреб споживачiв у харчуванш шляхом продажу готових страв i напо’в, створення умов, що дають змогу íx споживання на мiсцi продажу, а також надання рiзноманiтниx послуг, якi задовольняють потреби споживачiв у розвагах та вщпочинку» [10, с.

поряд з реалiзацiею продукцп, оргашзуеться íí споживання та надання споживачам рiзниx послуг [7]. Таким чином, мета сучасних заклад1в ресторанного господарства передбачае, окрiм одер-жання прибуткiв, бшьш повне задоволення потреб споживач1в у продуктах харчування. Зазначимо, що наведенi вище потреби постайно зростають у кшьккно-му та якiсному вимiраx.

Окр1м подiбного семантичного змiсту термiна «ресторанне господарство», в украшськш та польськш науковiй термiнологií немае iстотниx вщмшностей у трактуваннi закладу (пiдприемства) ресторанного господарства. Так, в УкраЫ заклад ресторанного господарства — це оргашзацшно-структурна одиниця у сферi ресторанного господарства, яка здшснюе виробничо-торговельну дiяльнiсть: ви-робляе i (або) доготовляе, продае та органiзовуе споживання продукцií власного виробництва й закупних товарiв, а також надае послуги з оргашзацп дозвшля спо-

живачiв [5]. зному. Передусiм кризовi явища, з якими зiткнулися рестораннi господарства обох краш протягом остан-нix десятилiть, вщобразнлися на зменшеннi кiлькостi закладiв харчування i зак-рiпили тенденцiю до íx зменшення у майбутньому (рис. 1).

1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Рис. 1. Ктьтсть заклаЫвресторанного господарства в УкраШ та Польщi у 1990-2013 рр., тис. од. (складено за [2, 9])

Анамзуючи змiни ресторанного господарства Украши протягом останшх роюв, варто зазначити, що процес згортання мережi закладiв громадського харчування, який розпочався у 1990-х роках, тривае й дос1 Так, в умовах масштаб-них суспiльно-економiчниx трансформацш в УкраМ протягом 1990-1995 рр. мережа закладiв громадського харчування скоротилася в 1,7 раза, а кризовi явища, яю фiксувалися в економiцi у 2000 та 2008-2009 рр., ще бшьше послабили пози-ци нацiонального ресторанного господарства. Загалом, протягом 1995-2013 рр. кшьюсть закладiв ресторанного господарства зменшилась ще майже вдвiчi i станом на 1 шчня 2014 р. в УкраМ функцiонувало 20 578 таких закладiв [2].

Водночас, у Польщi початок XXI ст. характеризувався поступальним роз-витком ринку послуг, що знайшло вiдображення у низщ позитивних показникiв економiчного розвитку, фжсувалося зростання iнвестицiй, зокрема пов’язаних з використанням европейських ресурсiв, полiпшення на польському ринку працi та ш. [10]. 1стотним фактором покращення економiчноí ситуаци став вступ Польшд до GC у 2004 р. Однак кризовi явища свггово1 економши, якi вiдбувались протягом останнього часу, вплинули на розвиток економiки Польшд. Внаслiдок цього протягом останнix роюв спостерЬалося зменшення споживчого попиту, що зумовило зниження темпу зростання ринку ресторанних послуг. Так, якщо у 1990 р. у Польшд функцюнувало 32,2 тис. закладiв ресторанного господарства, то вже у 1995 р. íx кшьюсть зросла в 1,7 раза i становила 56,1 тис.

Зазначимо, що на вщмшу вщ Украши, починаючи iз 90-х роюв ХХ ст. у Польщд фксувалися швидкi темпи зростання кiлькостi ресторанних закладiв. На початку ХХ1 ст. тем-пи розвитку ресторанного господарства в краМ дещо сповшьнились, а починаючи iз 2007 р., набули тенденци до зменшення (див. рис. 1). Однак, незважаючи на це, протягом 1995-2013 рр. кшьюсть закладiв ресторанного господарства Польщд зросла бшьше як у 2 рази i на 1 сiчня 2014 р. на íí територи функцюну-вав 68 781 такий заклад [9].

В УкраМ та Польщi пiдприeмства ресторанного господарства е тд-приемствами ринкового типу, господарсько-оперативна дiяльнiсть яких ба-зуеться на державнш та приватнiй власносп. За даними офiцiйноí статистики, в УкраМ у 2013 р. функщонувало 2633 приватних i 409 державних тдприемств ресторанного господарства, що становило вщповщно 12,8 % i 2,0 % вщ загально» кiлькостi таких закладiв [2]. Натомiсть у Польщi частка приватного сектору у ресторанному господарствi протягом останнiх рокiв була домшуючою i у 2013 р. де видiляють: ресторани (зокрема й швидкого харчування), кав’ярш, молочнi бари, бари швидкого обслуговування, кафе-морозиво, пщерп, заклади з продовольством навинос, ресторанш або барнi тдприемства, що надають послуги з харчування у транспортних засобах [11].

Структуру закладiв ресторанного господарства Укра’ни у 2011-2013 рр. та темпи и розвитку представлено у табл. Як видно з наведених у таблиц даних, у 2013 р. в УкраМ найбтьша частка вщ загально» кiлькостi ресторанних закла-дiв (47 %) припадае на »дальш та мiсця постачання готово» ‘ш, що зумовлено стiйким попитом споживачiв на продукцш i послуги таких тдприемств. Частка кафе, закусочних i буфетiв становила 36 % вщ ‘х загально» кiлькостi, барiв -10 %, ресторанiв — 7 %.

Табл. Структура закладiв ресторанного господарства Украти у 2011-2013 рр.

Заклад ресторанного господарства

2011

2012

2013

Змши пор1вняно 1з

2011 р. , %

2012 р., %

Ресторани

1460

1453

1472

+0 8

+ 1 3

Кафе, закусочт, буфети (кюски)

9049

8108

7434

-17 8

-8 3

Бари

2448

2266

2146

-12,3

-5,3

[дальш та постачання готово! Тж1

9891

9665

9441

-4,5

-2,3

Прими-ка: розраховано за [2]. ка, протягом цього часу темпи зростання шлькосл барiв становили 47 %, гастрономiчних пунктiв — 37,2 %, ресторанiв — 12,3 %, ‘да-лень — 7,4 % [10, с. 96]. Однак протягом наступних роюв i дотепер спостерь гаеться зменшення кiлькостi усiх категорш ресторанних закладiв (рис. 3).

Рис. 3. Динамта кiлькостi тдприемствресторанного господарства Польщi у 2000-2013 р., од. (складено за [9])

Загалом, протягом 2000-2013 рр. у Польщi зростання кшькоси ресторанних закладiв спостерпалось ттьки серед ресторанiв, ктьюсть яких зросла вщ-носно 2000 р. на 90 %. Серед уах iнших категорiй ресторанних закладiв фжсува-лось зменшення кiлькiсних показниюв: »далень — на 41,9 %, гастрономiчних пун-ктiв — на 32,8 %, барiв — на 31,6 %. З метою аналiзу регiональних вiдмiнностей розвитку ресторанного господарства Украши i Польщi, розроблено картосхему забезпеченосп закладами ресторанного господарства Украши та Польщi, пред-ставлену на рис. 4.

Рис. 4. Забезпечетсть закладами ресторанного господарства Украти таПольщi на 1.01.2014р. (складено за [2, 9])

Розвиток сучасного ресторанного 6i3Hecy залежить вiд загальних тенден-цiй економiки держави, кон’юнктури споживчого ринку, змiн структури попиту та пропозицп, розвитку нових форм оргашзацц бiзнесy тощо. З урахуванням су-часних економiчних умов шдприемствам ресторанного господарства обох краш доводиться кардинально перебудовувати свою роботу, переглядати стратеги та плани розвитку. Кризовi явища свiтовоí економiки, якi спричиняють зниження доходов споживачiв, що позначаеться на зниженнi суми середнього чеку та за-вантаженостi пiдприемств ресторанних господарств. Для подолання кризового стану у цш галyзi потрiбно вживати рiзних заходiв, якi б вщповвдали концепцл та формату ресторанного закладу, а також статусу споживачiв [6].

Висновки. MiM1 : зб. наук. праць. — 2004. — № 4. — С. 57-61.

5. Оргашзащя обслуговування в закладах ресторанного господарства : шдручник [для студ. ВНЗ] / за заг. ред. Н.О. П’ятницько!. — К. : Центр навч. лгг-ри, 2011. — 584 с.

6. Краснокутська Н.С. Стан та перспективи розвитку ресторанного господарства Украши / Н.С. Краснокутська, О.П. Ткаченко, О.Д. Тiмченко. [Електронний ресурс]. — Доступний з http://ir-bis-nbuv.gov.ua/.. ./cgiirbis_64.exe.

7. Чернова Г.В. Особливост розвитку ресторанного господарства Вшниччини / Г.В. Чернова. [Електронний ресурс]. — Доступний з http://aokornus.at.ua/J0URNALS/2013.pdf

8. Шамара 1.М. Тенденцл розвитку ресторанного господарства як складово! туристично! га-лузi Украши / 1.М. Шамара. [Електронний ресурс]. — Доступний з http://irtb.karazin.ua/resources/ 3449dabbb9cc14569cc2cab0513 73b7f. pdf.

9. Glowny Urzad Statystyczny. [Electronic resource]. — Mode of access http://stat.gov.pl.

10. E. Kwiatkowska Rynek uslug gastronomicznych w Polsce / Edyta Kwiatkowska, Ganna Levytskа. [Electronic resource]. — Mode of access http://www.wne.sggw.pl/…/pdf/EI0GZ_2009 _nr74_s91.pdf.

11. [Electronic resource]. — Mode of access http://www.restauracje-i-pozostale-placowki-gastrono-miczne.56.1.pkd.pl.

Прокопюк А., Феленчак Ю.Б. Современные тенденции развития ресторанного хозяйства Украины и Польши

Исследовано современное состояние ресторанного хозяйства Украины и Республики Польша. Проанализированы особенности развития ресторанного хозяйства обоих стран в течение 1990-2013 гг. с учетом региональной специфики его становления и развития. Рассмотрены структурные изменения в функционировании заведений ресторанного хозяйства и определены темпы их развития. Разработана картосхема обеспеченности заведениями ресторанного хозяйства Украины и Польши. Очерчены основные тенденции развития ресторанного хозяйства в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: ресторанное хозяйство, заведение ресторанного хозяйства, предприятие питания, ресторан, демократический ресторан, кейтеринг.

Prokopiuk A., Felenchak Yu.B. Some Current Trends of Restaurant Industry Development in Ukraine and Poland

The current state of the restaurant industry of Ukraine and Poland is investigated. Some features of the restaurant industry of both countries during the 1990-2013, taking into account regional specifics of its formation and development are analysed. Structural changes in the functioning of restaurant industry enterprises are studied, the pace of their development is determined. Визначено умови формування власних, за-лучених i позичених коштiв, 1хню питому вагу в загальному обсязi банкгвського кашта-лу. Розкрито роль заощаджень населення i 1х вплив на формування банювських ресурив та на реалiзацiю активних операцiй банкiвських установ.

Ключовi слова: банювсью ресурси, банкiвський капiтал, банювсью установи, бан-кiвська полiтика, ресурсний потенцiал, ресурсна полiтика, власнi, залучеш та позиченi кошти, доходи i заощадження населення, депозити, активш операцн.

Вступ. Вiтчизняна економiка на нинiшньому етапi розвитку перебувае на стадп трансформацiйних перетворень, кардинальних змiн у господарському комплекс та шновацшних процесiв у всiх галузях виробництва, переорiентацií рин-кiв збуту вироблено’ продукцií, iнтеграцií в европейський i свiтовий економiч-ний простiр. Водночас для усшшного вирiшення i реалiзацii’ зазначених процесiв та досягнення максимально’ результативносп потрiбнi значнi фiнансовi ресурси. Своею чергою, на сьогодш забезпечення фiнансовими ресурсами рiзних сфер економiчноi’ дiяльностi е нерiвномiрним, переривчастим i не завжди в потрiбних обсягах, i саме тому визначальним фактором стабiльностi та поступального i послщовного розвитку нацiонального господарства е розвинена банювська система, головним завданням яко’, власне, i акумуляцiя та перерозподал грошових коштав мiж тими, у кого е íхнiй надлишок, i тими, кому вони так потрiбнi. Зважа-ючи на виняткову значущiсть банкiвського сектору, об’ективно необхщним е пiдтримка стабiльностi в ньому та запровадження прогресивних технологiй i ви-користання вiдповiдних умов щодо забезпечення високого рiвня формування банювських ресурс1в, потрiбних ‘х обсягiв та забезпечення винятково’ результа-тивностi функщонування банкiвськоi’ системи i, вiдповiдно, сприяння 11 розвит-ковi на нащональному рiвнi.

Зважаючи на зазначене, сфера формування банювських ресурс1в е досить важливою та актуальною, особливо в сучасних умовах, умовах вiйськовоi’ агресп та нестабшьно!’ полiтичноi’ ситуацп. А тому зазначений процес потребуе грунтов-

Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні | Kursak.com

Реферат

з дисципліни «Організація ресторанного господарства»

Вступ

Сфера ресторанного господарства – це сфера надання послуг. Послуга харчування є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших біогенних і культурологічних запитів гостей.

Головна задача в індустрії ресторанної діяльності визначається концепцією технології гостинності, детермінантом якої є задоволення найвибагливіших потреб споживача . Якщо гості не отримують задоволення від відвідання ресторану, то все інше немає значення.

Підприємство ресторанного господарства – заклад (сукупність закладів ) , який є самостійним статутним суб’єктом господарювання, має права юридичної особи і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку

Підприємство ресторанного господарства – організаційно-структурна статистична одиниця, яка виробляє , доготовляє та продає кулінарну продукцію, булочні, борошняні кондитерські вироби та закупні товари.

1. Загальна характеристика закладів ресторанного господарства

Ресторанне господарство – організація надання послуг, які забезпечують фізіологічні потреби споживача в спеціально відведених для такого обслуговування приміщеннях та відповідає санітарно-гігієнічним та нормативно-законодавчим вимогам. Господарська діяльність підприємств індустрії спрямована на отримання прибутку при умовах функціонування як самостійного підприємства так і структурного підрозділу інших закладів (готелів, торгівельних центрів, засобів пересування і т. д.). Організація послуг харчування забезпечує не тільки задоволення гастрономічних потреб, а й організацію відпочинку і розваг, тобто задоволення соціокультурних потреб.

Виконавцем в сфері надання послуг харчування виступає організація незалежно від організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які надають послуги харчування. Виконавець зобов’язаний дотримуватись установлених в державних стандартах, санітарних, протипожежних правилах, технічних документах, інших правилах і нормативних документах обов’язкових вимог до якості послуг, їх безпеки для життя, здоров’я людей, оточуючого середовища і майна. Виконавець самостійно визначає перелік послуг в сфері ресторанного господарства. Він повинен мати асортиментний перелік кулінарної продукції, що буде виготовлятися відповідно вимогам нормативних документів.

Розвиток закладів харчування відповідних типів обумовлюється економічною ситуацією регіону . На формування сегменту ринку впливають також чинники соціальні, демографічні, культурологічні. Під впливом економічної ситуації активно розвиваються заклади із середнім рівнем цін на послуги і відповідно лідерами цього сегменту є кафе, кофейні, чайні, підприємства системної гастрономії. Фактори другого порядку формують сегмент ринку підприємств, де більш чітко виражена соціально-культурна послуга, як складова послуг харчування. Набувають поширення такі підприємства: концептуальні ресторани, кафе з клубною музикою, ресторан-клуб, клуби з розважально-тематичними програмами, коктейль-бари, пивні бари, фітнес-бари, міні-бари, ресторани для ділових зустрічей і т.п.

2. Типологія підприємств ресторанного господарства

Тип підприємства ресторанного господарства характеризується особливостями обслуговування, асортиментом реалізуємої кулінарної продукції і номенклатури послуг, що надаються споживачам.

Типи підприємств харчування, а для ресторанів і барів їх класи(люкс, вищий, перший) визначаються виконавцем (організацією або індивідуальним підприємцем ) послуги у відповідності з державним стандартом ГОСТ 30389-95 “Ресторанного господарства. Класифікація підприємств”.

Умови надання послуги, в тому числі її вартість, встановлюються єдиними для всіх споживачів, за виключенням ситуації, коли державним законом або іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів. Номенклатура послуг, їх якість повинна відповідати вимогам указаного державного стандарту.

Термінологічні визначення за ДСТУ4281-2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”

Класифікація закладів ресторанного господарства здійснюється за такими ознаками:

 • за типом закладу;
 • за класом закладу;
 • за місцем розміщення;
 • за видами економічної діяльності.

На класи підрозділяють тільки ресторани і бари. За ступенем комфорту, рівнем обслуговування і обсягом надаваних послуг ресторани і бари поділяють на три класи: люкс, вищий і перший.

«Люкс» – вишуканість інтер’єру, високий рівень комфортності, широкий вибір послуг, асортимент оригінальних, вишуканих заказних і фірмових страв, виробів для ресторанів, широкий вибір заказних і фірмових напоїв, коктейлів – для барів;

“Вищий” – оригінальність інтер’єру, вибір послуг, комфортність, різноманітний асортимент оригінальних, вишуканих заказних і фірмових страв і виробів для ресторанів, широкий вибір фірмових і заказних напоїв і коктейлів – для барів;

“Перший” – гармонічність, комфортність і вибір послуг, різноманітний асортимент фірмових страв, виробів і напоїв, коктейлів нескладного приготування, в т.ч. заказних і фірмових – для барів.

Державним стандартом визначені наступні типи підприємств ресторанного господарства : ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна.

Ресторан – підприємство ресторанного господарства з широким асортиментом страв складного приготування, включаючи заказні та фірмові; винно-горілчані, тютюнові та кондитерські вироби, з підвищеним рівнем обслуговування в поєднанні з організацією відпочинку.

Бар – підприємство ресторанного господарства з барною стійкою, що реалізує змішані, міцні алкогольні, слабоалкогольні та безалкогольні напої, закуски, десерти, мучні кондитерські та булочні вироби, закупні товари у поєднанні з влаштуванням дозвілля споживачів.

Кафе – підприємство по організації харчування і відпочинку споживачів, яке пропонує більш обмежений в порівнянні з рестораном асортимент продукції.

Реалізує фірмові, заказні страви, вироби і напої.

Їдальня – загальнодоступне або яке обслуговує певний контингент споживачів, підприємство ресторанного господарства, що виробляє і реалізує страви у відповідності з різноманітним по дням тижня меню.

Закусочна – підприємство ресторанного господарства з обмеженим асортиментом страв неважкого приготування з певного виду сировини і призначене для швидкого обслуговування споживачів.

3. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України

Слід відзначити, що в поточному році ресторанний бізнес в Україні розвивається згідно прогнозам маркетологів, не проявляючи особливих несподіванок.

У Києві підйом переживають заклади середнього цінового сегменту (50-70 грн. на людину), тоді як відкриття нових елітних закладів значно пригальмувалося. Позначився вплив макроекономічних чинників – крупний бізнес з мільйонними доходами не зростає так активно, як дрібний і середній, а значить, не розширюється елітна аудиторія.

Нижній ціновий сегмент в ресторанному бізнесі в Києві поступається по темпах розвитку середньому. Тому є декілька причин: заклад з невисоким середнім чеком виграє за рахунок звороту (коефіцієнт оборотності одного посадочного місця має бути не менше 1,2). Для того, щоб цього досягти, необхідно знайти фасадне приміщення з пасажиропотоками не менше 1500-2000 чоловік в годину, а для Києва це досить важке завдання. У дешеві заклади, як правило, не приїжджають спеціально, спонтанність прийняття рішення про їх відвідини складає більше 70%.  Тому актуальні на даний момент формати дешевих закладів (фаст-фуд, кафе, бари) можуть бути успішними лише в тому випадку, якщо правильно підібрано приміщення  і орендна ставка дозволяє отримувати прибуток. У зв’язку з цим формат Quick&Casual, що надзвичайно зажадався нині, розвинений лише на 20-25 % від можливого, оскільки дуже важко сьогодні знайти приміщення, що відповідає всім вимогам, розраховане на велику кількість посадочних місць.
Що ж до ринку фаст-фудів і кафе в нижньому ціновому сегменті, то за останній рік з’явилося дуже багато піцерій (більше, ніж за останніх 3 роки разом узяті). Створюється враження, що в якому районі міста піцерію не відкриєш – вона буде такою, що зажадалася.
Активно розвиваються заміські заклади. Особливо, ті, які знаходяться на ключових трасах, – Одеською, Житомирською,  Обухівською. Відмічено, що в період уікендів в літній період ресторани, розташовані в межі міста, значно пустіють, тоді як заміські – переповнені. Ця тенденція з кожним роком стає усе більш вираженою. Виграють лише ті міські ресторани, які розташовані в рекреаційній зоні (парки, набережні). Це явище, швидше за все, пов’язане з традицією повноцінного родинного відпочинку, що з’являється. Ідея «відпочинку на природі» набуває всього цивілізовану форму. Заміські заклади, як правило, створюються за однією і тією ж схемою: ресторан (у одному приміщенні або окремі будиночки), готель на 15-25 номерів (у одній будівлі або котежний формат), мангал (шашлик є неодмінним атрибутом відпочинку «на природі»), дитячий майданчик , басейн.

Як і передбачалося раніше, за останній рік активізувався розвиток чайних і кав’ярень-кондитерських. За поточний рік їх відкрилося в Києві більше 10. Добре йдуть справи в старих кафе, відкриваються нові, такі як «Nouvelle» в Пасажі, «Кофіум». Стають популярними заклади з ціновим рівнем 15-25 грн., що пропонують каву, чай, борошняні і кондитерські вироби, шоколад. Але буму, як передбачалося, не сталося. Хоча, в принципі, сегмент кав’ярень-кондитерських в Києві близький до насичення.

Стратегічно вірним кроком є створення не одиничної кав’ярні або кондитерської, а мережі таких закладів. Це обумовлено, перш за все, технологічними причинами: набагато вигідно створювати власний цех для роботи на декілька закладів, і маркетинговими: споживач швидко звикає до певної торгівельної марки і продукції.
Тенденції ресторанного бізнесу – це, звичайно ж, і тенденції розвитку певних кухонь. До великого нашого здивування, переваги за типом кухні дуже неоднозначні, особливо в регіонах України. Характерна прихильність до певного  продукту, а не до типу кухні як такому, наприклад, переваги м’яса, часто певного вигляду (свинина, куряче м’ясо), у виконанні різних кухонь, або риби і морепродуктів. Блюда натуралізуються, зменшується їх додаткова обробка, мета оформлення блюда – підкреслення основного продукту. Все більше ресторанів при складанні меню роблять акцент на натуральному використанні продуктів, а не на складності рецептур.

Подібна ситуація спостерігається і з перевагою барной продукції, кожне з яких може бути підставою для створення цілого формату: кав’ярні, пивні, заклади з акцентом на коктейлі або вино.
Та все ж є ще незайняті ніші в цьому бізнесі. Наприклад, спеціалізовані дитячі кафе – дитяча тема присутня в багатьох закладах, але окремої уваги вона практично не удостоюється. Недостатньо представлені підприємства, орієнтовані на переваги певного продукту (блюда або компонента меню або напою). Неймовірний простір для розвитку має кейтеринг і доставка блюд додому або в офіс. Хочеться відзначити і перспективу закладів музичної спрямованості (не нічних клубів, а швидше за арт-ресторанов і арт-кафе).

4. Впровадження сучасних технологій управління

Розвиток ресторанного бізнесу в Україні стає неможливим без впровадження сучасних автоматизованих систем управління, які дозволяють: покращувати якість обслуговування споживачів; контролювати діяльність підприємства в цілому та персоналу, зокрема:  щоденно аналізувати фінансові результати, обробляти значні обсяги зовнішньої та внутрішньої інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Сьогодні на ринку професійних систем Росії та України для ресторанного господарства працюють близько 10 крупних компаній, які пропонують такі системи, як:   R-Keeper, РСТ: Рестораторъ, РСТ: Магнатъ, Автоматизована система управління рестораном (АСУР), АСТОР: Ресторан 4. 0 Проф., типові рішення 1С-Парус, Парус-Ресторан 7, Магія, Штрих-М: Ресторан, В 52 Ресторан та ін.

Проведене дослідження показало, що вказані системи передбачають автоматизацію об’єднаних у єдину схему облікових, виробничих, маркетингових та управлінських процесів. Кожна система виконує дві основні функції: автоматизації процесу обслуговування у залі за допомогою модулю “фронт-офіс”, автоматизації обліку та контролю за допомогою “бек-офісу”. Перший модуль відповідає за діяльність залу та прийом гостей, другий – слідкує за рухом продукції. Використання у підприємстві одного з модулів, за думкою експертів, є неефективним.

За необхідністю модулі можуть бути пов’язані у локальній мережі та постійно обмінюватись даними як у режимі реального часу (онлайн), так і за заданим графіком (оффлайн). Системи спроможні автоматизувати робочі місця офіціанта, бармена, касира, менеджера залу, кухаря, завідувача виробництвом, менеджера закупівель, маркетолога, бухгалтера, фінансового директора, управляючого рестораном. Системи є багатофункціональними, до їх складу входять підсистеми: логістики, обліку виробництва блюд та напівфабрикатів, організації продаж, підготовки звітів, управлінського обліку та аналізу, фінансів, маркетингу, управління персоналом, реплікації даних, регламентації прав доступу користувачів до інформації системи, обліку даних про зовнішніх контрагентів.

Під час вибору оптимальної автоматизованої системи управління для конкретного підприємства фахівці компаній-розробників, керівники підприємств, які певний час успішно користуються такими системами, рекомендують обов’язково враховувати: тип, спеціалізацію, індивідуальні особливості, розмір і автономність підприємства, тип та стан операційної системи, фінансові можливості підприємства, його комунікації та можливість адаптації системи автоматизації до державних та галузевих вимог.

Необхідним для процесу автоматизації управління є визначення перспектив розвитку підприємства (мережі) ресторанного господарства, стратегічних та тактичних завдань, які повинна вирішувати система, можливостей реалізації стратегій підприємства.

Особлива роль в автоматизації управління відводиться персоналу. І хоча системи є гнучкими, легкими у користуванні, зрозумілими, певна підготовка персоналу, його додаткова мотивація все ж таки потрібна. Важливо також, щоб керівник підприємства був постановником завдань та активним користувачем автоматизованої системи.

Отже, у зв’язку з активним розвитком ресторанного господарства, з підвищенням конкуренції, інтерес до автоматизації управління постійно зростає. Підтвердженням цього є обов’язкове передбачення в бюджетах нових підприємств витрат на автоматизацію. Топ-менеджери підприємств розглядають використання систем автоматизації як комплекс можливостей з підвищення доходів, зниження операційних витрат, підвищення лояльності споживачів за рахунок забезпечення довготривалих конкурентних переваг.

Висновки

Підводячи підсумок даної роботи, слід зазначити, що ресторанне господарство – це одна з найприбутковіших галузей економіки, яка залучає в організацію свого функціонування значну кількість працівників.

Україна має всі складові і передумови для організації ресторанного господарства. В свою чергу, підприємства ресторанного типу є невід’ємною складовою туристичної індустрії країни. Розвиток даного бізнесу позитивно впливає та якісні та кількісні показники обслуговування туристів.

Ресторанне господарство активно залучає продукти науково-технічного прогресу. Яскравим прикладом є автоматизація закладів ресторанного господарства, що підвищує показники ефективності, доходності, якості за зручності обслуговування.  Сьогодні на ринку професійних систем Росії та України для ресторанного господарства працюють близько 10 крупних компаній, які пропонують такі системи, як:   R-Keeper, РСТ: Рестораторъ, РСТ: Магнатъ, Автоматизована система управління рестораном (АСУР), АСТОР: Ресторан 4.0 Проф., типові рішення 1С-Парус, Парус-Ресторан 7, Магія, Штрих-М: Ресторан, В 52 Ресторан та ін.

Список використаної літератури

 1. В.В. Бородіна. Готельно-ресторанний бізнес: підручник. Х.: «Слово», 1998 р.
 2. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд. Центр “Академия”, 200. – 240 с.
 3. ДСТУ4281-2004 ”Заклади ресторанного господарства. Класифікація”

Ресторанна справа — Мальська М.П.-1. Історія розвитку закладів ресторанного господарства

Ресторанне господарство — це сфера людської діяльності, що в останні роки стрімко розвивається. У всьому цивілізованому світі воно є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами та підприємствами постійно точиться боротьба за оптимальне позиціювання на ринку та найбільш перспективні його сегменти; за пошук нових та утримання постійних клієнтів. Експерти вважають, що український ресторанний ринок розвивається дуже динамічно: збільшилась кількість ресторанів та інших підприємств ресторанного господарства; поліпшилися їх зовнішній вигляд і асортимент пропонованих страв і напоїв. Однак до повного насичення ще далеко. Наприклад, в Америці на 600-700 мешканців припадає 1 ресторан, а в Києві — 1 на 3,5 тисяч. Отже, кількість ресторанів буде зростати, водночас і конкуренція стане жорсткішою.

Роль ресторанного господарства на сучасному етапі визначається характером і масштабами потреб людей у послугах з організації споживання матеріальних і духовних благ у недомашніх умовах. Ресторатори в конкурентній боротьбі за споживачів використовують різні інструменти: авторську, креативну та кухню ф’южн спрямування, в останні роки — молекулярну; високоякісне спеціалізоване та поліфункціональне устаткування; висококласні посуд та аксесуари сервірування; сучасний дизайн; музичне обслуговування, в тому числі шоу-програми, пропонують послуги сомельє, фумельє, бариста, впроваджують різні дисконтні програми та інші атрактивні елементи тощо.

Послуги закладів ресторанного господарства є важливим елементом обслуговування туристів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг швидко розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором туристичної діяльності. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, заклади ресторанного господарства є візитною карткою гостинності кожного міста та й усієї України, популярною формою проведення дозвілля та спілкування, ознакою престижу і добробуту.

У підручнику аналізуються етапи становлення й розвитку ресторанного господарства у світі та Україні, охарактеризовані сучасний стан галузі в державі, проблеми і перспективи розвитку ресторанного господарства. Описані основні підходи до класифікації підприємств ресторанного господарства, їх типи та коротка характеристика, узагальнено світовий досвід управління підприємствами ресторанного господарства.

Увагу зосереджено на засадах організації технологічного процесу надання послуг харчування, а саме: на стадіях технологічного процесу виробництва продукції в закладах ресторанного господарства, принципах складання рецептур на продукцію ресторанного господарства, загальній характеристиці продукції підприємств ресторанного господарства.

Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства; організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів.

У підручнику вміщено запитання для самоконтролю, значний додатковий і довідковий матеріал, покликаний допомогти якнайповніше з’ясувати сутність ресторанного господарства у світі і в Україні.

Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів і фахівців ресторанного бізнесу.

1.1. Виникнення перших закладів харчування

Заклади харчування — праобрази сучасних ресторанів, — відомі віддавна. Згадки про подібні підприємства — таверни — містять стародавні манускрипти, зокрема Кодекс царя Вавилонії Хамурапі, написаний близько 1700 р. до н. е.

У Стародавній Греції вже в І тис. до н. е. таверни були невід’ємною складовою суспільного життя. Насамперед вони були призначені для надання послуг харчування. Дещо пізніше, з розвитком торгівлі, з’явився такий тип підприємств, як постоялі двори. Найбільш розгалужена мережа постоялих дворів була створена на території Римської імперії. Постоялі двори розташовувались уздовж головних доріг, у містах і селах, на відстані 25 миль (40,225 км) один від одного. Послуги у таких закладах надавались за класовою ознакою: ні купці, ані інші відвідувачі — представники простих станів — не могли харчуватися разом з державними службовцями чи урядовими гінцями. Ця обставина вплинула на якість та асортимент послуг: і таверни, і постоялі двори, призначені для обслуговування населення нижчих станів, надавали мінімальні послуги харчування та розміщення.

Розвитку закладів харчування сприяло пожвавлення торговельних зв’язків з країнами Близького Сходу та Азії, зокрема, в тих регіонах, територією яких пролягали важливі торговельні шляхи і пересувались каравани. На відпочинок каравани зупинялись у караван-сараях, відомих з ІІ-І тис. до н. е. Особливого поширення вони набули в середньовіччя, у ст. Відстань між караван-сараями зазвичай становила 30-40 км, що відповідало денному переходу каравана.

У середньовічній Османській імперії, від Кавказу на півночі до Середземномор’я на півдні, діяла розгалужена мережа караван-сараїв. Найзахідніші караван-сараї були розташовані поблизу сучасної Шкодри в Албанії і навіть біля озера Врана (сучасна Хорватія), а найсхідніші — в Афганістані.

У караван-сараях, можна було не лише попоїсти чи переночувати. Тут були лазні, пункти обміну грошових знаків і торгівлі тощо.

Після падіння Римської імперії 476 р. в розвитку підприємств харчування розпочався новий період.

Вагомим чинником розвитку підприємств середньовіччя були релігійні традиції. В цей час помітно збільшується кількість паломників, ночівлю та харчування для яких організовували монастирі. Подібні функції здійснювали й інші заклади. Так, за наказом імператора Карла Великого (742-814), були створені спеціальні будинки для відпочинку паломників. Тут можна було скористатися послугами цирюльника, шевця, отримати безкоштовно хліб, фрукти, горіхи тощо.

Безкоштовні послуги монастирів гальмували розвиток приватних підприємств. В Англії поштовхом до розвитку постоялих дворів і таверн стала секуляризація монастирів у період пізнього Середньовіччя. Мандрівники вже не могли розраховувати на безкоштовні послуги розміщення та харчування і вимушені були звертатися до приватних постоялих дворів.

У ХІІ — ХІІІ ст. постоялі, або гостинні, двори з’являються на території Київської Русі. Вони були призначені для всіх категорій населення і початково мали вигляд прямокутного майдану, обнесеного кам’яними чи дерев’яними приміщеннями, об’єднаними критими галереями. Тут можна було розмістити коней і транспортні засоби відвідувачів, тобто пропонувалися послуги «постою». У містах та інших поселеннях віддавна відкривалися корчми, куди приходили не тільки поїсти і випити чогось міцного, там засідали земські суди, оголошувалися людям найважливіші новини. В деяких регіонах корчми називали шинками, що фактично були аналогами сучасних ресторанів. У плануванні корчма найчастіше складалась з двох чітко розділених частин: приміщень для харчування і для ночівлі. Для харчування призначались дві кімнати: в одній був шинок з прилавками, в іншій — один або декілька масивних столів, тут відвідувачі могли відпочивати і розважатись. Роботу корчмарів шляхетні міщани вважали непристойною, тому її традиційно виконували люди неукраїнського походження — євреї, вірмени, греки тощо. Корчмарі мали чималі доходи і сплачували податки. Майже в кожному місті була, щонайменше, одна корчма, а десь — і по дві, і по чотири. Спочатку корчми були вільними установами і лише з часом стали князівськими, казенними, тоді стали з’являтися і таємні.

Ще одним закладом харчування, в якому подавали насамперед алкогольні напої, були кнайпи. Цей аналог кафе або невеликого ресторану набув особливого поширення у Галичині, зокрема, у Львові.

На території Московського царства Іван IV заборонив продавати горілку, а пити її дозволив тільки опричникам і для цього наказав побудувати особливий будинок, який назвали «кабак». Цю назву згодом замінили на «питний будинок». У багатьох таких будинках, окрім міцних напоїв, продавалися закуски, гарячі страви, різні юшки, пироги і чай, а до чаю — варення та різні солодощі. На зміну питним будинкам і шинкам пізніше, у XVIII ст., прийшли трактири, які відігравали провідну роль у забезпеченні населення їжею і напоями як у містах, так і в сільській місцевості. Трактири поділялися на заклади, які пропонували кімнати та харчування, та на заклади, що пропонували лише харчування та напої. Отже, трактирними закладами вважалися: безпосередньо трактири, ресторації, харчевні, буфети при театрах, балаганах, на пароплавах, в клубах, публічних закладах; фруктові лавки.

У XV ст. постоялі двори створювались при «ямах» — поштових станціях, які знаходились одна від одної на відстані кінного переходу. Послуги розміщення та харчування доповнювали послуги перевезення, якими займалася «ямська служба».

У XVI — першій половині XVII ст. одним із торговельних центрів Східної Європи був Київ. Через нього проходили купецькі каравани з Польщі, Кримського ханства, Туреччини, Молдови, Греції, Угорщини, інших країн Західної Європи, що прямували до Московської держави. Українські купці мали право безмитної торгівлі в прикордонних містах Московії. Для них створювалися спеціальні гостинні двори. На чумацьких і торговельних шляхах України здавались в оренду корчми, що не тільки провадили торгівлю алкогольними напоями, а й слугували місцем ночівлі для подорожніх.

У другій половині XVII ст., коли «козацька християнська республіка» знаходилась на острові Чортомлик, на її території, поблизу порту, височів «Грецький дім» — приміщення для іноземних посланців і купців. Запорізька Січ сама провадила жваву торгівлю, а також слугувала транзитним пунктом у торгівлі всіх українських земель і Московської держави з країнами Сходу.

Крім того, Київ став одним із центрів паломництва, що зумовило потребу у місцях харчування для прочан, до яких в Україні ставилися з особливою повагою. Миряни вважали за честь прийняти їх на ночівлю, пригостити, дати харчів на дорогу. Паломники мали захист при церквах і монастирях, де їм відводили спеціальні помешкання, облаштовували гостинні двори.

Постоялі двори вздовж доріг проіснували до середини ХІХ ст. і припинили своє існування з виникненням і поширенням залізниць.

1.1. Виникнення перших закладів харчування
1.2. Розвиток кулінарного мистецтва
1.3. Виникнення нових закладів харчування у XVI — на початку ХХ ст.
1.4. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства у світі та Україні
2. Особливості організації та управління підприємствами ресторанного господарства
2.1. Поняття ресторанного господарства та його місце в індустрії гостинності
2.2. Основні типи підприємств ресторанного господарства
2.3. Класифікація підприємств ресторанного господарства
2.4 Види організаційно-правових форм підприємств ресторанного господарства
2.5. Структури управління підприємствами ресторанного господарства

Кав’ярня як різновид спеціалізованих закладів ресторанного господарства – Науковий журнал «Український журнал прикладної економіки»

УДК 339.13.024

Тетяна Анатоліївна ВОРОНЮК
аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
Чернівецькии національнии університет Імені Юрія Федьковича
E-mail: [email protected]

Анотація

Вступ. Стаття присвячена дослідженню поняття «кав’ярня» як різновиду спеціалізо-ваних закладів ресторанного господарства в розрізі сьогодення. В роботі визначено місце кав’ярень з загальній структурі ресторанного господарства. Модифіковано визначення «кав’ярня» та розроблено класифікацію закладів даного виду. Описано особливості явища кав’ярень «третьої хвилі» й обґрунтовано перспективність даної сфери господарювання.

Метою статті є визначення місця та ролі кав’ярень в загальній структурі ресторанного господарства.

Результати. Досліджено, що кав’ярні займають вагому частку в загальній сукупності закладів ресторанного господарства. Встановлено, що на даному етапі розвитку вітчизняної економіки кав’ярні виступають одним з найдинамічніших напрямів розвитку ресторанного господарства й являються важливою складовою індустрії гостинності в Україні. Визначено, що поширення кавової культури та обізнаності споживачів у даній сфері робить кавовий бізнес перспективним напрямком діяльності для українських підприємців. Визначено, що сьогодні поняття кав’ярні набуває нового значення – це заклад ресторанного господарства, де населенню пропонується широкий асортимент кавових напоїв високої якості, різноманітних сортів кави як традиційних, так і альтернативних методів приготування та повна поінформованість бариста з приводу походження, рівня та свіжості обсмаження кавового зерна, а також тонкощів смаку кожного з варіантів. Запропоновано класифікацію кав’ярень за різними класифікаційними ознаками. Обґрунто-вано необхідність для закладів даного типу концентрувати увагу не тільки на поточних проблемах, а й розробляти довгострокову стратегію для подальшого розвитку.

Висновки. Кав’ярні сьогодні – це заклади ресторанного господарства, де кава являється особливим продуктом і готується на якісно новому рівні з індивідуальним підходом до кожного клієнта. Заклади, що позиціонують себе як кав’ярні – стають невід’ємною частиною індустрії гостинності та потребують подальших наукових досліджень з приводу утримання конкурентних позицій на довгострокову перспективу.

Ключові слова: ресторанне господарство, ресторан, кав’ярня, види кав’ярень, ринок кави.

Список літератури

 1. City Coffee Guide. URL: http://citycoffeeguide.com/.
 2. Franchising – портал ідеї для бізнесу. «Огляд ринку кав’ярень». URL:
  http://franchising. ua/stattya/1359/oglyad-rinku-kavyaren
 3. Гірняк Л. І., Глагола В. А. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2018. №16. С. 71-76.
 4. ДНАОП – законодавча база. URL: https://dnaop.com/html/34057/doc- %D0 %94 % D0 %A1 %D0 %A2 %D0 %A3_4281_ 2004.
 5. Економічна правда. «Через 2-3 роки 50 % ресторанів вийдуть в онлайн» URL: http://www.epravda.com.ua/news/2016/06/6/595148/.
 6. Соffee consumption on the rise in Europe. URL: http://one-europe.net/coffee-consumption-on-the-rise-in-europe
 7. Союз інформ (інформаційно-аналітична агенція). URL: http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=ukr &menu=article/coffee.
 8. Стан ринку кави в Україні. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76736.
 9. ЧанТ. С., Юдіна Н. В. Стан розвитку ринку кав’ярень в Україні. Збірник наукових праць КПІ імені І. Сікорського «Актуальні проблеми економіки та управління». №11. C. 3-11.

Статтю було отримано 05. 10.2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

Виконувач обов’язків директора Департаменту
Костіков Володимир Володимирович
Біографічна довідка

Юридична адреса :

вул. Терещенківська, 11-⁠А, м.Київ, 01024

Поштова адреса : вул. Басейна 1/⁠2 А, м.Київ, 01004

+380 (44) 235-86-93
факс +380 (44) 235-86-93

 [email protected]

https://dprp.kyivcity.gov.ua

пн-чт з 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45
Перерва з 12:00 до 12:45

 

 

Заступник директора Департаменту — начальник управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики
Баган Анатолій Олександрович
Біографічна довідка


пл. Бессарабська, 2 м. Київ, 01004
+380 (44) 239-71-13, 234-02-01
 dprp@kievcity. gov.ua
пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45
обідня перерва 13:00-13:45

 

Виконувач обов’язків начальника управління торгівлі та побуту
Шрамченко Оксана Григорівна


вул. Басейна, 1/⁠2а, м. Київ, 01004
 +380 (44) 287-04-32
 [email protected]
 пн-⁠чт з 9:00 до 18:00, пт з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Антикорупційна лінія Департаменту промисловості та розвитку підприємництва:
тел. +380 (44) 287-⁠04-⁠73
електронна пошта: [email protected]

Графік проведення особистих прийомів громадян та прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік

 Основнi функцiї:

 • Забезпечення реалізації на території міста Києва:
  • державної політики економічного розвитку
  • державної промислової політики
  • державної регіональної політики
  • державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства
  • державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики
  • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг, в тому числі сприяння забезпеченню міста продовольчими ресурсами, організації оптової, роздрібної торгівлі, ресторанного господарства
  • державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави.
 • Участь у розробці та виконанні:
  • державних програм розвитку підприємництва, промисловості, економічного, науково-технічного розвитку України, а також державних цільових науково-технічних програм
  • програм економічного та соціального розвитку міста Києва
  • міських та цільових програм у сфері підприємницької діяльності
  • загальноміських і галузевих програм розвитку промислового і наукового комплексу міста, пріоритетних напрямків і програм інноваційного розвитку промисловості
  • програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, послугами, збільшення обсягів виробництва товарів харчової та переробної галузі.
 • Участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в місті Києві для залучення коштів на розвиток промислового комплексу.
 • Участь у розробленні та погодженні в обов’язковому порядку проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
 • Забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва.
 • Участь у формуванні та реалізації сталого розвитку агропромислового ринку міста Києва.
 • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.
 • Сприяння:
  • розвитку міського кооперування, налагодженню економічних та виробничих взаємовідносин між промисловими підприємствами міста, збільшенню обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної імпортозамінюючої продукції
  • зовнішньоекономічним зв’язкам промислових підприємств, розвитку їх експортної бази та збільшенню виробництва продукції на експорт, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків
  • роботі науково-технічних товариств, спілок та громадських об’єднань, розвитку винахідницької та раціоналізаторської діяльності, захисту прав інтелектуальної власності
  • розробленню і використанню технологій та їх складових частин згідно з потребами міста.
 • Забезпечення в межах своїх повноважень захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку.
 • Участь у здійсненні контролю за якістю торговельного обслуговування громадян суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють підприємницьку діяльність на території міста Києва у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення.
 • Розроблення та подання на затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та змін до нього на календарний рік.
 • Консультативно-інформаційна підтримка підготовки та перепідготовки кадрів для сфери господарської діяльності.
 • Взаємодія з міжнародними організаціями з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності та розвитку підприємництва.
 • Взаємодія з громадськими об’єднаннями підприємців та роботодавців.
 • Створення сприятливих умов для розвитку харчової та переробної промисловості міста з метою більш повного забезпечення попиту населення на продукцію вітчизняних товаровиробників.
 • Залучення на споживчий ринок міста товарних ресурсів з інших регіонів України та з-за кордону для забезпечення харчової та переробної промисловості сировиною, а населення – необхідними товарами.
 • Вирішення питань щодо пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва, розрахунки її розмірів та укладання договорів про сплату пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва.
 • Організаційне забезпечення розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території міста Києва.
 • Складання протоколів про адміністративні правопорушення за фактами порушень правил торгівлі на ринках.

Очищення влади

Сьогодні, 22 січня, Україна святкує День Соборності. Саме цього дня, в 1919 році, відбулася ключова для сучасної України подія на шляху до єдності і незалежності держави – проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

22 січня для всіх українців – свято єднання і ще один привід відстоювати цілісність нашої держави. День Соборності нагадує скільки поколінь наших предків боролися за суверенну і цілісну Україну. Тепер же відстоювати і боронити батьківщину доводиться і нам.

Бажаємо всім нам незламного українського духу та гордості за рідну націю. Зі святом всіх – з Днем Соборності України! У єдності сила!

Туризму та готельно-ресторанної справи

 

Бандура Валентина Миколаївна
Освіта:
Вінницький політехнічний інститут, 1988 р.
Посада:
професор
Наукові ступені і звання:
кандидат технічних наук, професор
Дисципліни, які викладає:
обладнання харчових виробництв, інжиніринг харчових виробництв, процеси і апарати харчових виробництв, технології інноваційних харчових продуктів
Сфера наукових інтересів:
енергоефективні технології переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів, експлуатація технологічного обладнання харчових виробництв
В інституті працює:
з 2020 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Власенко Володимир Васильович
Освіта:
Українська сільськогосподарська академія, 1977 р.
Посада:
професор
Наукові ступені і звання:
доктор біологічних наук, професор
Дисципліни, які викладає: 
керівництво кваліфікаційними проектами, оздоровче харчування
Сфера наукових інтересів:
дослідження якості та безпечності харчових продуктів, розробка технології виробництва харчових продуктів функціонального спрямування
В інституті працює:
з 2016 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Власенко Іван Володимирович
Освіта:
Вінницький державний аграрний університет, 2003 р.
Посада:
професор
Наукові ступені і звання:
доктор економічних наук, професор
Дисципліни, які викладає:
менеджмент в туризмі, управління якістю в туризмі, управління проектами в ресторанному бізнесі, управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі, організація дозвілля
Сфера наукових інтересів:
проблеми туристичної галузі загалом та сільського туризму зокрема
В інституті працює:
з 2016 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Кізюн Алла Григорівна
Освіта:
Вінницький державний педагогічний інститут, 1991 р., Вінницький торговельно-економічний інститут, 2011 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат географічних наук
Дисципліни, які викладає:
організація туризму, туристичне краєзнавство, туристично-рекреаційне країнознавство
Сфера наукових інтересів:
дослідження та оптимізація природних ресурсів в контексті розвитку туризму в Україні
В інституті працює:
з 2007 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Лисенко Оксана Леонідівна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2006 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат технічних наук
Дисципліни, які викладає:
технології харчових виробництв, оздоровче харчування, гігієна та санітарія
Сфера наукових інтересів:
стан та тенденції розвитку кондитерських виробів, розробка рецептур продуктів оздоровчого спрямування
В інституті працює:
з 2009 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Мазуркевич Ірина Олександрівна
Освіта:
Український транспортний університет, 2000 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
економіка туризму, стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі, маркетинг готелів і ресторанів, ресторанна справа, економіка і управління харчових виробництв
Сфера наукових інтересів:
ефективність управління підприємствами готельного та ресторанного бізнесу
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Онищук Наталя Вікторівна
Освіта:
Вінницький політехнічний інститут, 1992 р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2006 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
готельна справа, екскурсійна справа, поведінка споживачів послуг гостинності, маркетинг в туризмі
Сфера наукових інтересів:
розвиток внутрішнього туризму у Вінницькій області
В інституті працює: з 2008 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Рябенька Марина Олександрівна
Освіта:
Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2006 р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2020 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
економіка готелів і ресторанів, менеджмент готелів і ресторанів, управління якістю в готелях і ресторанах, управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі, безпека життя
Сфера наукових інтересів:
управління підприємствами готельного та ресторанного господарства
В інституті працює: з 2013 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Семко Тетяна Василівна
Освіта:
Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1988 р. , Вінницький фінансово-економічний університет, 2006 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат технічних наук
Дисципліни, які викладає:
технології харчових виробництв, технології ресторанної продукції, контроль якості та безпечності харчових продуктів, концепції і ресторанний креатив, НАССР в харчових технологіях
Сфера наукових інтересів:
технології виробництв, системи управління якістю, НАССР
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Фіалковська Лариса Василівна
Освіта:
Всесоюзний інститут харчової промисловості, м. Москва, 1992 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат технічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
технологія крафтових виробництв, основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів, гігієна та санітарія, енологія та еногастрономія
Сфера наукових інтересів:
контроль та управління якістю харчових продуктів, стандарти якості у харчовій промисловості, технології олійно-жирового виробництва
В інституті працює:
з 2020 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Швець Віталій Вікторович
Освіта:
Вінницький національний технічний університет, 2001 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат технічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
дизайн, інжиніринг будівель, устаткування закладів готельно-ресторанного господарства, устаткування закладів туристично-рекреаційного комплексу
Сфера наукових інтересів:
підвищення міцності будівельних матеріалів та покращення їх теплозахисних властивостей, вдосконалення транспортних систем міст
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Іваніщева Ольга Анатоліївна
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1999 р. , Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2020 р.
Посада:
старший викладач
Дисципліни, які викладає:
організація ресторанного господарства, етнічна кулінарія, кейтеринг, кондитерське та пекарське мистецтво, барна справа
Сфера наукових інтересів:
технологія кондитерських виробів функціонального призначення, якість кулінарної продукції
В інституті працює:
з 2016 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Лук’янець Алла Вікторівна
Освіта:
Київський національний університет культури і мистецтв, 2009 р.
Посада:
старший викладач
Дисципліни, які викладає:
музеєзнавство та музейно-виставкова справа, спеціалізований туризм, культурно-пізнавальний туризм, туристичне краєзнавство, безпека життя
Сфера наукових інтересів:
сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі, підприємств сфери гостинності в Україні та за кордоном
В інституті працює:
з 2016 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Постова Валентина Вікторівна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ, 2010 р.
Посада:
старший викладач
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
ресторанна справа, економіка готелів і ресторанів, управління якістю послуг в готелях і ресторанах, безпека життя, оздоровче харчування
Сфера наукових інтересів:
особливості організації роботи закладів готельно-ресторанного господарства; актуальні проблеми безпеки життя в сучасний період
В інституті працює:
з 2010 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Антонюк Катерина Геннадіївна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2018 р.
Посада:
асистент
Дисципліни, які викладає:
організація туризму, культурна спадщина України, музеєзнавство та музейно-виставкова справа, спеціалізований туризм, туристично-рекреаційне країнознавство
Сфера наукових інтересів:
становлення та розвиток екологічного туризму, особливості формування інноваційних туристичних продуктів, туристично-рекреаційні комплекси в Україні та особливості їх використання в процесі створення екскурсій
В інституті працює:
з 2018 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Пахомська Олена Василівна
Освіта:
Київський національний торговельно-економічний університет, 2005 р.
Посада:
асистент
Дисципліни, які викладає: 
технології харчових виробництв, ресторанна справа, кондитерське та пекарське мистецтво
Сфера наукових інтересів:
функціонування закладів ресторанного господарства в Україні та світі, сучасні тенденції розвитку виробництва харчової продукції
В інституті працює:
з 2008 р.
Електронна пошта:
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Сюмка Юлія Володимирівна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2018 р.
Посада:
асистент
Дисципліни, які викладає:
етнічна кулінарія, ресторанна справа, організація ресторанного господарства
Сфера наукових інтересів:
тенденції розвитку закладів ресторанного господарства, маркетингові дослідження ринку ресторанних послуг в Україні
В інституті працює:
з 2019 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Структура мережі закладів ресторанного господарства м.

Києва та її розвиток у сучасних умовах

Курсова робота з дисципліни «Організація ресторанного господарства»

на тему:

 

«Структура мережі закладів ресторанного господарства м. Києва та її розвиток у сучасних умовах»

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ

1.1. Характеристика сучасного стану та класифікація підприємств ресторанного господарства

1.2. Характерні особливості ресторанної мережі м. Києва

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОБОТИ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ДАНІЙ ТЕМІ

2.1. Аналіз роботи мережі «Козирна карта»

2.2. Ресторан «PetruS-ь»

РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Оплата. Кредитні картки та рахунки окремих відвідувачів 

3.2. Розробка меню і зміни в меню

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Ресторанне господарство на сьогоднішній день є однією з найпопулярніших галузей народного господарства, що обумовлено постійно зростаючою кількістю підприємств ресторанного господарства. Ресторанне господарство – це сфера людської діяльності, яка в останні роки почала стрімко розвиватися. У всьому цивілізованому світі це є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами та підприємствами постійно ведеться боротьба на ринку і за найбільш перспективні його сегменти; пошук нових та утримання постійних клієнтів. Експерти вважають, що вітчизняний ресторанний ринок розвивається дуже динамічно: збільшилася кількість ресторанів і інших підприємств ресторанного господарства; покращилися їхній зовнішній вигляд і асортимент пропонованих страв і напоїв. Однак до повного насичення ще далеко. Наприклад в Америці на 600-700 мешканців приходиться 1 ресторан, в Києві – 1 на 3, 5 тисяч. Отже, кількість ресторанів буде зростати, водночас і конкуренція стане жорсткішою. [18, c. 56]

Ресторани відіграють помітну роль в організації відпочинку населення.

Сюди приходять, щоб відзначити ювілей, важливу подію в житті того чи іншого колективу, щоб провести весільне торжество, ділову чи офіційну зустріч, просто відпочити в колі близьких людей. Радо зустріти, швидко і смачно нагодувати людей, створити їм всі умови для повноцінного відпочинку – така задача працівників ресторанів.

Ресторанне господарство являє собою галузь народного господарства, основу якої складають підприємства, що характеризуються єдністю форми організації виробництва й обслуговування споживачів, і розрізняються по типах, спеціалізації.

Метою роботи є дослідження мережі ресторанного господарства, стану організації обслуговування в ресторані на приладі ресторану «PetruS-ь».

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути ресторанне господарство як галузь народного господарства, характеристику закладів, контингент споживачів, особливості організації закладів ресторанного господарства;

— провести аналіз діяльності роботи досліджуваного закладу;

— запропонувати шляхи удосконалення роботи досліджуваного закладу.

Об’єкт дослідження – ресторан «PetruS-ь».

Предметом дослідження є особливості структури та обслуговування у ресторані «Петрусь» («PetruS-ь»).

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ

 

1.1. Характеристика сучасного стану та класифікація підприємств ресторанного господарства

 

Станом на сьогодні в Україні налічується близько 60 000 об’єктів ресторанного господарства майже на 3 млн місць. Варто зауважити, що спостерігається тенденція до спаду кількості об’єктів ресторанного господарства при установах, навчальних закладах, промислових підприємствах. Частка загальнодоступних закладів складає 80%, відповідно частка закритих закладів – 20% (офіси, школи, підприємства). Кількість фабрик – кухонь та фабрик – заготівелень зменшилася більш ніж у 2 рази. Частка їдалень на ринку становить 20%, барів – 16%, найбільшу частку в структурі мережі закладів ресторанного господарства займають кафе та закусочні – більше 53%. До того ж автор звертає увагу на долю ресторанів, яка становить 3, 3%, в той час, як в Америці частка ресторанів – 36%.

За статистичними даними на 100 000 населення в Україні функціонує:

 • 6 ресторанів;
 • 119 кафе і закусочних;
 • 35 барів;
 • 14 їдалень.

У теперішній час можна прослідкувати існування різноманітних концепцій організації ресторанного бізнесу на локальному ринку, що забезпечує, з одного боку, підтримку одне одному, а з іншого – створює конкурентне середовище, яке сприяє підвищенню рівня якості, залученню більшої кількості споживачів і, як результат, збільшенню прибутку. За даними Асоціації франчайзингу України у 2013 р. українські ресторатори заробили близько 2, 2 млрд дол – майже на 30% більше, ніж роком раніше. Кількість постійних клієнтів кафе, барів і ресторанів під час фінансової кризи майже не змінилась. Основним драйвером зростання в 2013 p., на думку директора компанії «Ресторанний консалтинг» О. Насонової, була інфляція: за рік ціни на продукти, а разом з ними і середній чек – збільшилися на 10-20%. У 2015 р. ресторатори планують збільшити прибуток майже на 14%, що має скласти близько 2, 5 млрд дол за рахунок значного зростання кількості підприємств громадського харчування в містах.

Послуги закладів ресторанного господарства є важливим елементом обслуговування туристів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг швидко розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором туристичної діяльності. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, закладу ресторанного господарства є візитною карткою гостинності кожного міста і всієї України, популярною формою проведення дозвілля і спілкування, ознакою престижу і добробуту.

Підприємство ресторанного господарства призначено для виробництва кулінарної продукції, борошняних кондитерських і булочних виробів, їх реалізації і організації споживання.

Підприємства ресторанного господарства можуть мати різну організаційно-правову форму. В громадському харчуванні підприємницька діяльність може здійснюватися без застосування

ZRG укрепляет глобальную технологическую практику с приобретением Miror Partners

(MENAFN — GlobeNewsWire — Nasdaq) ROCHELLE PARK, NJ, 17 декабря 2019 г. (GLOBE NEWSWIRE) — ZRG, самая быстрорастущая глобальная компания по поиску руководителей, объявила сегодня о том, что фирма согласилась приобрести определенные активы Miror Partners, Калифорнийская рекрутинговая фирма по подбору руководителей и развитию лидерских качеств, специализирующаяся на лидерстве в сфере технологий.

«Одним из наших стратегических направлений роста компании является технологический сектор.Добавление команды Miror в Северной Америке и добавление Dona в Европе расширит наше глобальное присутствие в этом секторе », — сказал Ларри Хартманн, генеральный директор ZRG.

В ZRG присоединится Саммер Андерсон в качестве управляющего директора в офисе компании в округе Ориндж, Калифорния. Андерсон более 20 лет обслуживает клиентов технологической отрасли, в том числе в сфере аппаратного обеспечения, SaaS, безопасности, Интернета вещей и аналитики данных, и специализируется на поисковой работе генерального директора, главного операционного директора, технического директора, ИТ-директора, финансового директора и совета директоров.

«Мы очень рады присоединиться к нашей команде и присоединиться к действительно глобальной платформе», — сказал Андерсон.«Технологический процесс поиска ZRG, ориентированный на соответствие требованиям и корпоративную культуру, создает идеальное перекрытие для глубокой работы с клиентами, которую мы проводим по подбору лучших специалистов с нужными культурами и компаниями в этом высококонкурентном секторе».

Трейси Джослинг становится директором в Ванкувере, Канада. Джослинг занимается международным поиском руководителей и имеет опыт работы с персоналом, а группы клиентов включают Канаду, США, Великобританию, Европу, Ближний Восток, Азию и Китай. Она специализируется на технологиях, добыче полезных ископаемых, поисковой работе по персоналу и советам директоров.

Также к ZRG в рамках сделки присоединится Дона Э. Рош Тарри. Дона была старшим советником Miror Partners и возьмет на себя роль в ZRG в качестве глобального руководителя технологической практики, ориентированной на дальнейшее расширение глобального присутствия ZRG в этом важном секторе рынка.

Рош Тарри проработал более 20 лет в секторе ИКТ с такими глобальными поисковыми компаниями, как Heidrick и Struggles, а в последнее время четыре года проработал в Шэньчжэне, Китай, в качестве руководителя глобального отдела по привлечению талантов в Huawei.Она привносит поистине глобальный взгляд в практику, работая напрямую с технологическими клиентами в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе в своей карьере по поиску руководителей и управлению талантами.

«Это прекрасное время на рынке, чтобы присоединиться к ZRG, стать частью глобальной команды и расширить технологическую практику», — сказал Рош Тарри. «ИКТ, информационные и коммуникационные технологии, клиенты радикально меняют бизнес-ландшафт во многих отраслях».

«Ключом к этой трансформации является талант, и ZRG находится в выгодном положении для поддержки клиентов ИКТ со всеми их потребностями в талантах», — добавила она.«ZRG инвестировала в технологии, чтобы помочь преобразовать отрасль талантов, обеспечивая гибкость клиентов, инструменты на основе данных, помогающие принимать обоснованные решения о найме, и глобальную команду отраслевых экспертов».

О ZRG

С 1999 года подход ZRG к поиску руководителей и специалистов, основанный на данных, изменил представление клиентов о поиске лучших талантов. Сегодня ZRG является одной из самых быстрорастущих компаний в индустрии поиска и предоставляет полный набор решений для поиска для руководителей, среднего звена, проектов и временных решений по всему миру через свои офисы в Северной Америке, Европе, Южной Америке и Азии.

ZRG специализируется исключительно на поиске правильных лидеров среди клиентов. Используя технологические инновации, многолетний опыт и нашу способность определять качественных кандидатов, сильное руководство эффективно управляет кораблем компании. Компании нередко падают из-за некачественного руководства; именно здесь ZRG помогает компаниям находить и нанимать подходящих руководителей. Аналитический процесс и культура сотрудничества ZRG дают нам конкурентное преимущество, позволяющее нашим клиентам получить отраслевое преимущество.

Контактное лицо для СМИ: Джон Муни, Over The Moon PR, (908) 720-6057,

MENAFN17122013653ID1099436939


Правовая оговорка: MENAFN предоставляет информацию «как есть» без каких-либо гарантий. Мы не несем никакой ответственности или обязательств за точность, содержание, изображения, видео, лицензии, полноту, законность или надежность информации, содержащейся в этой статье. Если у вас есть какие-либо жалобы или проблемы с авторским правом, связанные с этой статьей, пожалуйста, свяжитесь с указанным выше провайдером.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В УКРАИНЕ

1. Аптекарь С.С., Дронова А.Ю. (2010). Сучасный стан нафтовой промышленности Украины: проблемы и шляхи подолания крызы нафтовых ресурсов. Актуальные проблемы экономики — Актуальные проблемы экономики, 4, 39–50 [на укр.

2. Бурлака В.Х. (2012). Стратегия развития нефтяного сектора Украины. Киев: НАУ [на украинском языке].

3. Бурлака, Х.Х., и Бурлака, В.Х. (2009). Стратегия нафтопродуктозабезопасности як складова энергобезопасности Украины. Актуальные проблемы экономики — Актуальные проблемы экономики, 9, 42–49 [на укр.

4. Бирма, Т.Х., Маказан, Е.В. (2012). Кризисные явления в управлении нефтеперерабатывающей промышленностью Украины. Экономика та держава — Экономика и власть, 10, 12–15 [на украинском языке].

5. Рябцев Г.Л., Сапегин С.В., Лір В.Е. (2008). Нефтепродукты в Украине: настоящее и будущее. Киев: Санспарель.

6. Шерстюк Р.В. (2006). Механизм инновационного развития нефтегазового комплекса.(Под ред. Е. Х. Бурлака). Киев: Освита Украины.

7. Хилиенко, О.В. (2015). Механизм государственного управления развитием нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Диссертация на соискание ученой степени кандидата государственного управления. Мариуполь, Донецкий державный университет управления МОНУ [на украинском языке].

8. Энергетическая стратегия Украины на период до 2035 года «Безпека, энергоэфективность, конкуренция» [Энергетическая стратегия Украины до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность»]. (нет данных). mpe.kmu.gov.ua. Получено с http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/ doccatalog / document? Id = 2452395549. Научно-технический центр ПСИХЕЯ. (нет данных). psychea.com.ua. Получено с https://psychea.com.ua/

9. Постанова Кабинету Министров Украины «За утверждение Технического ремонта щедо вых до автомобильных бензинов, дизельного, судновых та котельных серпв» 2013 вид 01. № 927 [Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Технического регламента относительно требований к автомобильным бензинам, дизельным, судовым и котельным топливам» от 1 августа 2013 г.927]. (нет данных). zakon5.rada.gov.ua. Получено с http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 927-2013-% D0% BF

10. Постанова Кабинету Министров Украины «За Национальную программу« Нафта и хаз Украины до 2010 года »вид 17 июля 1995 г. № 125 [Постановление Кабинета Министров Украины «О Национальной программе« Нефть и газ Украины до 2010 года »от 17 февраля 1995 г. № 125]. (нет данных). zakon3.rada.gov.ua. Получено с http: //

zakon3. rada.gov.ua/laws/show/125-95-%D0%BF

11.Постанова Кабинету Министров Украины «За Национальную программу« Нафта и хаз Украины до 2010 года »вид 21 червня 2001 р. № 665 [Постановление Кабинета Министров Украины «О Национальной программе« Нефть и газ Украины до 2010 года »от 21 июня 2001 г. № 665]. (нет данных). zakon2.rada.gov.ua. Получено с http: // zakon2. rada.gov.ua/laws/show/665-2001-%D0%BF

Когда выйдет 2-й сезон Warzone & Cold War?

Вот когда выйдет обновление второго сезона Warzone & Cold War.

Treyarch готов к началу последнего сезона Call of Duty: Black Ops, Cold War и Call of Duty: Warzone . Второй сезон принесет игрокам множество новых игровых режимов, оружия и множества других вещей. Хотя обновление уже можно загрузить на широкий спектр платформ, многие задаются вопросом, когда его действительно можно будет установить.

Когда выйдет второй сезон Warzone & Cold War?

Как и предыдущие крупные обновления, игроки могут предварительно загрузить обновление. Однако следующий сезон выйдет в эфир только завтра. Это означает, что даже если у вас не установлено обновление, вам нужно подождать до завтра, чтобы получить доступ к новому контенту. Вот расписание запуска следующего сезона.

 • 9:00 по тихоокеанскому времени, 24 февраля
 • 12 AM ET, 25 февраля
 • 5 AM GMT 25 февраля
 • , 23:00 по московскому времени, 24 февраля

Размер обновления может различаться в зависимости от платформы, на которой вы работаете. Вот приблизительные оценки ожидаемого размера обновления.

 • Xbox — от 15 до 22 ГБ
 • ПК — 30 ГБ
 • PlayStation — от 11 ГБ до 13 ГБ

Что нового во 2 сезоне Warzone & Cold War?

В новом сезоне будет представлен новый боевой пропуск и несколько других изменений. Вот некоторые из важных моментов обновления.

 • Четыре новых оператора
  • Нага (Варшавский договор)
  • Maxis (НАТО)
  • Вольф (НАТО)
  • Ривас (НАТО)
 • Шесть новых видов оружия
  • FARA 83 Штурмовая винтовка
  • LC10 SMG
  • Мачете
  • Электронный инструмент
  • Арбалет Сумеречного Охотника R1
  • Снайперская винтовка ZRG 20мм
 • Четыре карты для сетевой игры
  • Апокалипсис (6v6)
  • Голова (Многокомандный)
  • Особняк (2 на 2, 3 на 3)
  • Майами Страйк (6v6)
 • Новые режимы сетевой игры
  • Gun Game (FFA)
  • Резерв (6v6)
  • Hardpoint (для нескольких команд)
 • Расширение зомби, вызванное совершенно новым опытом эпидемии
  • Следующая глава истории Темного Эфира переносит агентов Реквиема в самое сердце России, где они будут сражаться, чтобы выжить в своих самых сложных испытаниях. Добро пожаловать в Outbreak: совершенно новый масштабный мир зомби, не похожий ни на один другой!

Boyden расширяет глобальную практику подбора персонала для социальных сетей

14 декабря 2017 г. — Компания по подбору руководящих кадров Boyden усилила свою глобальную практику поиска по социальному влиянию, добавив в качестве партнеров Джессу Чупик и Ника Чемберса.

Г-жа Чупик — специалист по высшему образованию и подбору персонала в государственном секторе. Она занимала сотни руководящих должностей, в основном в государственном и некоммерческом секторах, набирая сотрудников из ведущих университетов и колледжей Канады, правительств и НПО.Ранее она занимала должность директора по найму и укомплектованию кадрами в правительстве Нунавута, территории на самом севере Канады. До этого она занимала различные должности в сфере управления персоналом в Университете Райерсона. Она также работала в поиске руководителей компаний Odgers Berndtson и Janet Wright & Associates.

Г-н Чемберс — опытный консультант по развитию талантов с почти 20-летним опытом бизнес-консалтинга, организационного развития, развития лидерских качеств и управления советами директоров. Ранее он почти 18 лет проработал старшим консультантом в Benchmark.

Новые роли

Как ключевые участники глобальной практики Boyden по социальному воздействию, г-жа Чупик и г-н Чемберс будут поддерживать советы директоров, лидеров и организации, стремящиеся оказывать очевидное и позитивное социальное влияние. В их число входит ряд клиентов, которые продвигают открытие и распространение знаний, укрепляют структуру гражданского общества и улучшают здоровье и благополучие людей, сообществ и планеты, заявили в компании. Они также будут служить идейными лидерами в вопросах разнообразия, справедливости и вовлеченности клиентов Boyden во всех секторах.

«Бойден имеет конкурентное преимущество в этом секторе благодаря выдающейся международной команде, имеющей опыт построения практики и способности обслуживать клиентов в образовательном, государственном и некоммерческом секторах, а также в частном секторе, где мы мы наблюдаем наибольший рост набора персонала, оказывающего социальное воздействие », — сказал Кен Веркер, член совета директоров и глобальный лидер в области социального воздействия Boyden. «Рост практики был исключительным и стратегическим приоритетом для Boyden в Канаде и во всем мире.Мы очень рады приветствовать Ника и Джессу как ценных экспертов и ключевых участников ».

«Отраслевая независимость» — так Майкл Науфал, управляющий партнер и директор совета директоров Boyden Canada, охарактеризовал практику социального воздействия компании. «Мы поддерживаем прогрессивные, дальновидные организации, которые преследуют цель построения общества», — сказал он. «И Ник, и Джесса увлечены и чрезвычайно хорошо осведомлены в этой области и добьются выдающихся результатов в качестве надежных консультантов для наших клиентов».

Планы расширения

Boyden продолжает расширяться и привлекать таланты в нескольких регионах мира.Вот несколько связанных историй из архивов Hunt Scanlon Media:

Boyden укрепил свою глобальную производственную практику в Великобритании, добавив в нее Клэр Лаудер и Франческу д’Арканджели . Оба ориентированы в первую очередь на промышленный сектор. Г-жа Лаудер становится партнером временного руководства Boyden’s UK. Г-жа д’Арканжели присоединяется к Boyden U.K. в качестве управляющего партнера.

Фирма назвала Роберта Трэвиса, управляющего партнера Boyden в США и Канаде, лидером своей глобальной производственной практики .Он принял на себя руководство практикой от Армина Мейера, управляющего партнера Boyden Switzerland, который руководил глобальной производственной практикой Boyden в течение шести лет. Г-н Трэвис, который ранее трижды занимал пост члена глобального совета Boyden, имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере консультирования по вопросам лидерства.

Стремясь к дальнейшему укреплению своих возможностей в Северном регионе, Boyden объявила о расширении в Стокгольме . Питер Кренандер, Рикард Эриксон и Майкл Роослин присоединятся к управляющим партнерам Boyden Sweden Катарине Бриксеус, Ульфу Бергстрему, Мари Корелл и Перу Форнандеру в рамках продолжающейся экспансии компании в Северной Европе.

Недавно фирма назвала Корнелию Тэнцлер лидером своей глобальной практики в области потребительских и розничных товаров . Г-жа Танцлер, управляющий партнер Boyden Switzerland, имеет обширный опыт работы в этом секторе по всей Европе. Она создала престижный портфель клиентов, в котором уже завершено множество поисков на уровне высшего руководства и досках.

Boyden также расширил свой штат в Атланте, добавив в качестве партнера Стива Нильсена . Г-н Нильсен обладает опытом в области глобального маркетинга и поиска руководителей.Совсем недавно он был партнером кадровой фирмы SSi-SEARCH, где специализировался на трудоустройстве руководителей высшего звена в потребительском секторе и секторе здравоохранения.

Signium Australia, ранее известная как Crown & Marks, также присоединилась к Boyden для создания крупного присутствия в Австралии и Новой Зеландии в регионе . Его новую команду в Австралии возглавляют управляющие партнеры Аллан Маркс и Алан Парри. К ним присоединились 15 профессионалов, в том числе два управляющих партнера, два партнера, один руководитель и младшая и административная группа.

Boyden также открыл новый офис в Киеве, Украина, чтобы усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе и на развивающихся рынках. . Бойден Украина возглавляет управляющий партнер Алексей Долгих, советник по талантам и лидерским решениям в регионе. В новую команду Украины, состоящую из семи профессионалов, также входят директора Алина Литвинова и Алексей Рудык.

Предоставлено Скоттом А. Скэнлоном, главным редактором; Дейл М.Зупсанский, ответственный редактор; Стивен Савицкий, главный редактор; и Уилл Шац, управляющий редактор — Hunt Scanlon Media

(PDF) Ассоциация отношения к генетически модифицированным продуктам питания среди молодых людей и их референтов

25. Таркиайнен А., Сундквист С. Субъективные нормы, отношения и намерения финских потребителей при покупке

органических продуктов питания. Br Food J. 2005; 107 (11): 808–22. https://doi.org/10.1108/00070700510629760

26.Багоцци Р.П., Вонг Н., Абэ С., Бергами М. Культурные и ситуационные обстоятельства и теория разумного действия: применение к потреблению в ресторанах быстрого питания. J Consum Psychol. 2000; 9 (2): 97–106.

https://doi.org/10.1207/S15327663JCP0902_4

27. Айзен И., Фишбейн М. Понимание отношения и прогнозирование социального поведения. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси:

Прентис-Холл; 1980.

28. Фишбейн М., Айзен И. Вера, отношение, намерение и поведение: Введение в теорию и исследования.

Рединг, Массачусетс: Аддисон-Уэсли; 1975.

29. Chang MK. Прогнозирование неэтичного поведения: сравнение теории обоснованного действия и теории

запланированного поведения. Этика J Bus. 1998; 17 (16): 1825–34. https://doi.org/10.1023/A:1005721401993

30. Buchtı

´k M, Pilecka

´J, Moravec T. Česka

´veřejnost k problematice geneticky upraveny 9´0004

červen 2016, cvvm [Чешское общество по проблеме генетически модифицированных продуктов питания]. Прага, 2016 г. [цитируется 7 мая 2018 г.].

Чешский. Доступно в ROM: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a2095/f9/

OR160923a.pdf.

31. ВЦИОМ — Всероссийский центр изучения общественного мнения. GM Foods: Pro et contra. Москва, 2014 [цитировано 3 августа 2018 года:

]. Доступный ROM: https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1010.

32. Исследовательская и брендинговая группа. Пpо6πeMaГMO вyкpauHe. Киев,

2013 [цитируется 3 августа 2018 г.].Русский. Доступно по адресу: http://rb.com.ua/blog/problema-gmo-v-ukraine/.

33. Баворова М. Данные опроса об отношении молодежи к генетически модифицированным продуктам питания [набор данных].

Кельн: Архив данных GESIS, 2018. Доступно по адресу: http://dx.doi.org/10.7802/1564.

34. Кенни Д., Каши Д., Кук В. Анализ диадических данных. Нью-Йорк: Guilford Press; 2006.

35. Танси Р., Уайт М., Лонг Р.Г., Смит М. Сравнение логлинейного моделирования и логистической регрессии в исследовании управления

. J Управление. 1996; 22 (2): 339–58. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(96)

5

36. Агрести А. Категориальный анализ данных. 3-е изд. Хобокен, Нью-Джерси: Уайли; 2013.

37. Думитреску К., Шоу Хьюнер Р., Шульц С.Дж. Почему некоторые потребители выбирают нездоровую пищу

? Рынок J Food Prod. 2016: 1–22. https://doi.org/10.1080/10454446.2015.1048033

38. Джудичи П., Пассероне Г. Анализ данных ассоциативных структур для моделирования поведения потребителей. Comput

Stat Data Anal.2002; 38 (4): 533–41. https://doi.org/10.1016/S0167-9473(01)00077-9

39. Недунгади П. Наборы отзыва и учета интересов потребителей: Влияние на выбор без изменения оценки бренда —

предложения. J Cons Res. 1990; 17 (3): 263–76. https://doi.org/10.1086/208556

40. Веласко С., Сальгадо-Монтехо А., Мармолехо-Рамос Ф, Спенс С. Прогностический дизайн упаковки: дегустация

форм, шрифтов, названий и звуков. Еда Qual Prefer. 2014; 34: 88–95. https://doi. org/10.1016/j.

foodqual.2013.12.005

41. Ван X, Вудс А.Т., Жако М., Кноферле К., Кикутани М., Спенс С. Влияние емкости на ожидаемый вкус цветного напитка

: межкультурное сравнение французских, японских и Nor-

венгерских потребителей. J Sens Stud. 2016; 31 (3): 233–44. https://doi.org/10.1111/joss.12206

42. Гаскелл Дж., Бауэр М.В., Дюрант Дж., Аллум, Северная Каролина. Бесконечно далеки? Прием ГМО

в Европе и США

. Наука. 1999; 285 (5426): 384–7.https://doi.org/10.1126/science.285.5426.384

PMID: 10411496

43. Агрести А. Анализ порядковых категориальных данных. 2-е изд. Хобокен, штат Нью-Джерси: Wiley; 2010.

44. Karney BR, Hops H, Redding CA, Reis HT, Rothman AJ, Simpson JAJA, et al. Рамки для включения

диад в модели профилактики ВИЧ. 2010; 14 (2): 189–203. https://doi.org/10.1007/s10461-

010-9802-0 PMID: 20838872

45. Симпсон Дж. А., Роулз В. С.. Ориентация на привязанность взрослых, стресс и романтические отношения. Adv Exp

Soc Psychol. 45: Эльзевир; 2012. с. 279–328.

46. Аллум Н., Стерджис П., Табурази Д., Брантон-Смит И. Научные знания и отношения в разных культурах: метаанализ

. Общественное понимание науки. 2008; 17 (1): 35–54. https://doi.org/10.1177/

0963662506070159

47. Стерджис П., Аллум Н. Наука в обществе: переоценка модели дефицита общественного отношения. Общественное понимание

статуса науки. 2004; 13 (1): 55–74. https: // doi.org / 10.1177 / 0963662504042690

48. Carver RB, Castera J, Gericke N, Evangelista NAM, El-Hani CN. Вера молодых людей в генетическую детерминацию —

минизм, а также знания и отношение к современной генетике и геномике: вопросник PUGGS —

. PLoS One. 2017; 12 (1): e0169808 – e. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169808 PMID:

28114357

Ассоциация отношения к ГМ-продуктам среди референтов

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371 / journal.pone.0211879 4 февраля 2019 г. 18/19

Регистрация на NoLongerLonely.com


Мы слушаем, изучаем, разрабатываем стратегии, выполняем, а затем доставляем вам лучших кандидатов. Сегодня мы живем в условиях ограниченного рынка кандидатов, поскольку компании растут, а талантов мало.

Мои материалы

Наличие профессионального партнера по подбору персонала, который может постоянно предоставлять лучшие таланты вашей организации, сейчас важно как никогда. У нас есть опыт, знания и возможности для поиска и доставки кандидатов, которые вам нужны сегодня.Наш успех стал возможен благодаря модели партнерства с нашими клиентами, в которой мы сосредоточены не только на насущных потребностях наших клиентов, но и на долгосрочном успехе организации.

Это достигается за счет того, что мы тратим время на знакомство с нашими клиентами и их уникальными операциями, корпоративной культурой, бизнес-моделями и потребностями в талантах во внешнем интерфейсе. После этого мы рассмотрим разработку процесса найма, который будет отвечать конкретным потребностям каждой должности, которую мы нанимаем для выполнения. После того, как мы на месте, мы выполняем процесс и привлекаем лучшие таланты пассивно, активно и не стремимся быть рассмотрены вами, клиентом.

Профессиональный подбор персонала. Хотя мы работали с клиентами самых разных размеров, отраслей и должностей, вот обзор отраслей и должностей, с которыми мы работали больше всего: Мы понимаем, что это важные кадры, и они будут определять направление, результаты и результаты вашей организации на долгие годы.

Вот почему так важно обеспечить стратегический поиск, тщательный отбор и выполнение всех необходимых проверок, прежде чем они попадут в ваш почтовый ящик в качестве кандидата для рассмотрения.Удерживаемый поиск руководителей позволяет нам выделить необходимое время и ресурсы, чтобы убедиться, что все источники, отбор и другие запрошенные протоколы выполняются на очень высоком уровне.

Ваш партнер по подбору персонала. Мы стратегически сотрудничаем с нашими клиентами, изучая их бизнес и предоставляя лучшие кадры для их организаций. Мы предлагаем опыт в стратегиях поиска поставщиков, идеальные цели компенсации для привлечения лучших талантов на данном рынке, оценки, проверки биографических данных и многое другое.Мы — универсальный партнер по подбору персонала для наших клиентов.

Этот премиальный отчет включает в себя все поиски в Национальной проверке биографических данных, а также ручной поиск по записям округа. Поиск на уровне округа — это наиболее точные и актуальные доступные записи, поэтому его требуют многие организации. Этот отчет предназначен для работодателей, нанимающих коммерческих водителей, и включает все, что есть в нашем стандартном отчете, а также ручной поиск в записях округа.

 • миллионер сватовство Куинси США.
 • {{job.title}}.
 • , датируемый белым в Короне США.
 • Факты о компании;
 • Каталог фирм по поиску руководителей — многоточие.

Проверяет кандидатов с помощью теста на наркотики и автоматически регистрирует их. Ваш кандидат может посетить одну из 2 тестовых лабораторий в нашей сети в США.

Решения для руководства, которые мы предоставляем

Результаты предоставляются немедленно после их завершения в лаборатории.Наши услуги включают проверку рекомендаций для всех кандидатов в финалисты по запросу клиента без дополнительной оплаты. Вход для кандидатов Здравствуйте! Новости карьеры Smith Свяжитесь с нами.

Миннеаполис Кадровое обеспечение, консалтинг и поиск руководителей — Addison Group & AIM Consulting

Поиск вакансий по ключевым словам. Поиск вакансий. Решения для исполнительного руководства Мы обеспечиваем временное руководство Ищете захватывающую возможность карьерного роста, которая предполагает профессиональные задачи, гибкий график и большие преимущества? Executive Search Продвигайте свою карьеру с B.Набор в проект Эта уникальная модель набора основана на пакете из нескольких одновременных поисков, что позволяет клиентам заполнить несколько позиций в короткие сроки и Б. Поиск активных вакансий. Познакомьтесь с Кимберли, временным руководителем с Б. Отправлено — 5 октября, Законодательная координационная комиссия — Сент-Пол, Миннесота.

Опубликовано — 1 октября, исполнительный директор по совместительству. Опубликовано — 28 сентября, Защитите Миннесоту — Миннеаполис, Миннесота. Размещено — 25 сентября, опубликовано — 23 сентября, опубликовано — 22 сентября, опубликовано — 15 сентября, Благополучие развития — Эли, Миннесота.

Отправлено — 14 сентября, Семейное исцеление Нексуса — Шорвью, Миннесота. Опубликовано — 18 сентября, исполнительный директор Кризисного центра.

Избранные позиции

Лучшие кандидаты ищут вас. Подключитесь к Selectio сейчас! Ведущая поисковая компания, специализирующаяся в аэрокосмической, оборонной и промышленной сферах.

Семейное исцеление Нексуса — Рочестер, Миннесота. Опубликовано — 31 августа, Совет некоммерческих организаций Миннесоты. University Ave. Simply Driven сотрудничает с организациями, которые пришли к выводу, что их поиск требует особого внешнего опыта. Мы специализируемся на финансах, бухгалтерском учете, информационных технологиях и автоматизации. Основанная в Slayton Search Partners, ведущая компания по подбору руководителей высшего звена, специализирующаяся на найме высокопоставленных руководителей для компаний-клиентов по всему миру. С тех пор Slone Partners специализируется на предоставлении руководящих, исполнительных и высших руководителей высшего звена мирового класса наиболее перспективным и признанным компаниям, занимающимся медико-биологическими науками, биотехнологиями, диагностикой, точной медициной, CRO и лабораторными услугами.

Spectacle Talent Partners предлагает решения для стартапов и быстрорастущих компаний, которые готовы использовать возможности высокоэффективной функции ТА. Его репутация была создана благодаря поиску директоров руководящих советов, всех уровней общего управления, а также функциональных экспертов. TalentRise — это консалтинговая компания по подбору руководителей и управлению талантами, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс.

С тех пор, как TalentRise является отраслевым игроком, предлагает гибкие, индивидуальные решения для руководства и организации для работодателей среднего и крупного рынка, прежде всего в сфере профессиональных услуг, здравоохранения, потребительского и промышленного производства, технологий, финансовых услуг и розничной торговли.Наши интенсивные, основанные на исследованиях методологии в сочетании с нашим глобальным подходом к единому контактному лицу гарантируют, что будут найдены лучшие кандидаты. Tatum by — ведущая компания по подбору руководителей, специализирующаяся на назначениях руководителей высшего звена, вице-президентов, директоров и руководителей высшего звена в различных отраслях, как коммерческих, так и некоммерческих.

Благодаря бескомпромиссному вниманию к деталям, вдумчивым исследованиям и тщательному подходу мы гарантируем, что наши клиенты нанимают и сохраняют лучшие таланты на рынке.Tri-Search — это международная компания по привлечению талантов, предоставляющая полный спектр услуг, со штаб-квартирой в Денвере, штат Колорадо. Мы были созданы и специализируемся на размещении должностей среднего уровня для компаний любого размера в США, Канаде и Великобритании.

Эти должности среднего уровня могут быть размещены в рамках сохраняемого разового задания или в рамках индивидуального решения для набора партнерских отношений CPR для нескольких должностей. True — это глобальная платформа, сосредоточенная на талантах для быстрорастущих технологических и технологических организаций.Valor Partners — это консалтинговая компания по поиску бутиков, базирующаяся в Вирджинии.

Executive search Знакомства Беркли отзывы

США. SinceSlone Partners специализируется на предоставлении высшего руководящего состава, высшего руководства и высшего управленческого персонала мирового класса наиболее перспективным и признанным компаниям в области наук о жизни, биотехнологий, диагностики, точной медицины, CRO и лабораторных услуг. Фирма набирает членов своей команды непосредственно из специализированных секторов промышленности и профессиональных рекрутеров. Фактически, мы инвестируем в посещение всех крупных конференций по медицинскому оборудованию, чтобы лично познакомиться с руководителями. Нажимая «Да, присылать мне вакансии», я соглашаюсь с условиями использования и политикой конфиденциальности. Executive search Знакомства Миннеаполис США попробовать. Я очень доволен своей покупкой. Ищите наши услуги запроса работы. Покупка билетов. Люди служат людям — Миннеаполис, Миннесота.

Они работают с компаниями-разработчиками программного обеспечения и технологий на руководящих должностях, а также занимаются продажами и маркетингом.За последнее десятилетие Valor Partners завершили поиск своих клиентов по всей Северной Америке. Vardis — это специализированная глобальная поисковая компания в области прямых инвестиций.

Фирма консультирует руководителей и частных инвесторов по вопросам назначения высшего руководства, помогая сформировать команды руководителей, которые могут создать более высокую акционерную стоимость. Vetted Solutions — национальная компания по подбору руководящих кадров с офисами в Вашингтоне, округ Колумбия. За последние семьдесят лет мы превратились в одну из ведущих консалтинговых фирм по стратегическому лидерству, успешно создав глобальную сеть компетенций, которая позволяет нам действовать во всем мире в различные отрасли для транснациональных компаний, местных корпораций, компаний среднего размера, а также государственных учреждений, юридических фирм и фирм, предоставляющих финансовые услуги.

Компания Waterford Global Inc., расположенная в Канаде, Westmont Search находится в авангарде этого развития.

Как и почему работает поиск знакомств

Мы являемся ведущей фирмой по подбору руководящих кадров в сфере здравоохранения, обладающей глубокими отраслевыми знаниями и опытом, необходимыми для решения любой проблемы найма. Westwood Partners — это глобальный бутик по подбору руководителей и консультационных услуг, специализирующийся в основном на финансовых услугах. Фирма выполняет задания высшего уровня по всему миру на глобальных рынках, в глобальном банковском деле и в управлении активами.Williams Executive Search, престижная компания по подбору персонала для руководителей со штаб-квартирой в Миннеаполисе, заработала национальную репутацию благодаря своему успешному подходу к подбору персонала.

Более 25 лет компания специализируется на поиске и подборе руководителей высшего звена для компаний, начиная с предварительных IPO и заканчивая Fortune. Willis Consulting — это бутик-рекрутерская фирма, специализирующаяся на финансовых услугах, штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе, с офисами в Скоттсдейле, штат Аризона. . Команда Willis набирает финансовых консультантов и старших менеджеров.ZRG Partners — международная компания по подбору руководителей и управлению человеческим капиталом.

Он основан на том принципе, что хорошая информация и совершенство процессов являются краеугольными камнями любого успешного решения в области человеческого капитала. Изучите наше сообщество сегодня! Ваш поиск дал 0 результатов. Пожалуйста, попробуйте другой. Search 4D Executive Search — это национальная компания по подбору руководящих кадров, которая предоставляет решения по поиску и размещению контрактов, ориентированные на человеческие ресурсы, для Fortune, средних компаний и начинающих компаний.

Academic Search Academic Search Более четырех десятилетий Academic Search предлагает услуги по поиску руководителей высшим учебным заведениям, ассоциациям и родственным организациям. Acertitude Acertitude Acertitude — это компания по подбору руководящих кадров, цель которой — раскрыть человеческий потенциал, направляя на работу выдающихся людей. Agility Executive Search Agility Executive Search Agility Executive Search — это бутик-агентство по подбору руководителей, специализирующееся на поиске руководителей высшего звена и совета директоров.Allegis Partners Allegis Partners — это поисковая компания, которая предлагает индивидуальный и внимательный подход к управлению талантами.

AltoPartners AltoPartners — это международный альянс поисковых фирм.

новых директоров избраны в совет директоров Канады с ограничениями по внешним связям

новых директоров избраны в совет директоров с ограничениями по внешним связям

Канада рада приветствовать пять новых директоров в своем правлении. «Каждый из этих пяти человек привнесет значительный опыт и знания в совет директоров Outward Bound Canada, — сказал Дэвид Рив, председатель.«Я с нетерпением жду возможности увидеть множество способов, которыми они будут обеспечивать стратегическое руководство и направление команде Outward Bound Canada, поскольку они помогают молодым людям раскрыть свой истинный потенциал и внести свой вклад в создание лучшего, более смелого, сострадательного и устойчивого общества».

Вот краткие биографии новых директоров:

Тахир Аюб
Партнер по работе с клиентами, PwC Canada

Тахир Аюб — партнер по работе с клиентами для глобального и канадского бизнеса. Ранее он был управляющим партнером по рынкам и отраслям, курировав крупнейшие счета во всех отраслях в PwC Canada.Как часть канадской команды высшего руководства, его ключевые роли заключались в обеспечении роста выручки компании, надзоре за инвестициями в новые области роста и развитии лучших талантов для партнеров по обслуживанию клиентов. До этого он был национальным руководителем частного бизнеса в PwC Canada. Тахир также возглавляет глобальные инициативы компании по выходу на рынок, помогающие решить некоторые из наиболее насущных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются клиенты. Тахир обладает обширными знаниями в области консалтинга и сделок, IPO, комплексной проверки и сопровождения сделок.Эти знания в сочетании с его опытом в области бухгалтерского учета и аудита, корпоративного и личного налогообложения, структурирования приобретения и отчуждения, а также стратегического планирования доказывают, что Тахир может предоставлять клиентам многопрофильные бизнес-консультации и эффективно координировать специализированные ресурсы в рамках PwC. сеть. Тахир родился в Кении, иммигрировал в Великобританию и окончил Университет Лидса в Англии (степень бакалавра экономики). Он получил статус CA в Великобритании и переехал в Канаду в 1998 году, когда был допущен к сотрудничеству с PwC.В настоящее время Тахир является членом различных благотворительных советов: Hope Air в качестве члена правления и члена аудиторского комитета, национальной благотворительной организации, базирующейся в Торонто, и Консультативного совета факультета бизнеса UBC Sauder School of Business (FAB), академической бизнес-школы, расположенной в Ванкувере.

Пол Николетти
Партнер и главный операционный директор Altas Partners

Пол Николетти — партнер и главный операционный директор Altas Partners, инвестиционной компании из Торонто с долгосрочной ориентацией, ориентированной на достижение выдающихся результатов за счет активного владения высококачественными товарами. предприятия.До прихода в Altas Пол был исполнительным вице-президентом и финансовым директором Celestica Inc. , компании, зарегистрированной на NYSE / TSX, с доходом около 6 миллиардов долларов и 30 000 сотрудников в Северной Америке, Азии и Восточной Европе. За время своей карьеры в Celestica Пол занимал множество руководящих должностей. В качестве финансового директора в течение шести лет Пол также руководил стратегией компании и функциями слияний и поглощений, возглавив переход Celestica к поставщику с более высокой добавленной стоимостью и успешную стратегию поглощения, направленную на расширение возможностей и выход на новые рынки.Пол получил образование в Университете Западного Онтарио (бакалавр административных и коммерческих исследований) и Школе бизнеса им. Шулиха (магистр делового администрирования с отличием). Пол закончил программу Leadership Best Practices в Гарвардском университете и программу G100 Next Generation Leadership Program. Пол был одним из руководителей ежегодной инициативы по сбору средств для Фонда сердца и инсульта и Канадского онкологического общества, а также работал в Комитете по аудиту, финансам и рискам Habitat for Humanity Toronto.

Табассум Рамхендар
Старший менеджер по молодежной стратегии и инновациям, Фонд РБК

Обладая более чем 15-летним опытом в области финансов и управления программами, г-жа Рамхендар поддерживает выполнение RBC Future Launch — обязательства банка по подготовке канадской молодежь за будущее работы — внутренне и внешне для Фонда РБК. До работы в Фонде РБК она занимала различные должности в РБК в группе корпоративных стратегических клиентов, рынках капитала, индивидуальном и коммерческом банковском деле, частном банковском обслуживании, а также руководила крупными инициативами по изменениям в группе по стратегии и трансформации.Г-жа Рамхендар имеет степень магистра делового администрирования в области финансов и степень бакалавра делового администрирования со специализацией в области коммерческого права в Университете Стетсона во Флориде.

Джилл Скофилд
Управляющий директор, ZRG Partners

Джилл — управляющий директор ZRG Partners, компании по подбору руководящих кадров при поддержке частных инвестиций со штаб-квартирой в Нью-Джерси. Джилл проживает в офисе в Калгари и управляет Канадой, а также глобальным портфелем. Джилл возглавляет практики горнодобывающей промышленности, энергетики и строительства / инфраструктуры.Джилл также увлечена управлением проектами по подбору руководителей для организаций, занимающихся спортом, отдыхом, развитием и некоммерческими организациями. Джилл является членом Института корпоративных директоров в Канаде и имеет статус ICD.D. Джилл является директором ZRG Canada Ltd, дочерней компании ZRG Partners, и недавно вышла на пенсию из совета директоров Pinebrook Golf and Country Club в Калгари, где она входила в исполнительный комитет в качестве корпоративного секретаря. Джилл недавно вышла на пенсию с должности технического делегата Международной федерации лыжного спорта (FIS), руководящего органа по лыжным гонкам и сноуборду во всем мире, руководя такими мероприятиями, как чемпионат мира среди женщин в Аспене, NorAms в Вейле, Парк-Сити, Санди-Ривер, Мэн, олимпийские тестовые соревнования в Уистлере и многие другие соревнования в Канаде и США. С. Джилл — региональный посол по делам женщин. Команда, имеющая опыт в области управления, разнообразия совета директоров, маркетинга, социальных сетей, планирования мероприятий, управления операциями, а также администрирования веб-сайтов и сетей. Джилл — заядлая лыжница, туристка, гольфистка, аквалангистка, покорившая Килиманджаро, Мачу-Пичу, многочисленные Бены в Шотландии, а также многие Скалистые горы на ее заднем дворе.

Люси Турайзингам
Вице-президент по маркетингу роста, Cisco Canada

Люси Турайзингам — ученый, рассказчик и лидер, работающий в сфере технологий, который видит маркетинговый ландшафт с новой точки зрения, которая позволила удовлетворить растущие потребности клиентов с помощью уникальных решения.Сегодня, в качестве вице-президента по маркетингу роста в Cisco Canada, она обеспечивает руководство и практическое руководство для определения разработки маркетинговой стратегии и реализации на местах в сотрудничестве с американской командой и более широким глобальным сообществом Cisco.

Комментариев нет

Добавить комментарий